Kriterier för verksamhetsbidraget

ÅUF:s anställda förbereder ett fördelningsförslag utgående från ansökningarna - samt de medel som budgeterats för detta ändamål - som styrelsen sedan behandlar. Styrelsen kan välja att bevilja hela eller en del av den ansökta summan eller att helt förkasta ansökan.

Bidrag beviljas inte för samma verksamhet från flera ansökningsperioder. Det är dock möjligt att retroaktivt söka bidrag för t.ex. verksamhet som förverkligats under eller en kort tid före ansökningsperioden. I sådant fall bör en ekonomisk rapport över verksamheten bifogas till ansökan.

Till ansökningsformuläret kommer du genom att klicka här

Bidrag kan sökas för följande ändamål:

  • anställning av ledare för kurser, workshops, teaterföreställningar m.m.
  • underhållning för evenemang (t.ex. orkester, trollkarl, teaterföreställning)
  • marknadsförning
  • materialkostnader för kurser, workshops eller evenemang
  • transportkostnader (t.ex. busstransport för teaterresa)
  • OBS! Ny verksamhet prioriteras!

Bidrag beviljas inte för följande ändamål:

  • fasta anskaffningar till föreningen (t.ex. diskmaskin)
  • reparation av föreningshus
  • amortering av lån

Utdelning och redovisning

De föreningar som beviljats bidrag meddelas per e-post eller post till den i ansökan angivna kontaktpersonen så fort styrelsen fattat beslut om bidragsutdelningen. De beviljade beloppen betalas senast två veckor efter styrelsens beslut till det konto som angivits i ansökan.

Efter att verksamheten förverkligats ska bidragsmottagaren (föreningen) skicka en kort redovisning samt resultaträkning över hur bidraget använts.Redovisningen skickas via det elektroniska formuläret här och bilagor skickas per e-post till auf@auf.fi. Föreningar som inte inkommit med redovisning över användning av bidrag kan inte ansöka om bidrag under följande ansökningsperiod.