ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF RF

HÖSTMÖTE den 31.10.2020 kl. 13.00 i Birknäs, Blindsundsvägen 13, 21600 Pargas eller på distans

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 1. Mötets öppnande, stadgeenlighet och beslutsförhet
 2. Upprop av ombud
 3. Val av mötespresidium
 4. Val av protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
 5. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2021
 6. Fastställande av medlemsavgiften år 2021
 7. Styrelsens förslag till budget för år 2021
 8. Val av ordförande för styrelsen för år 2021
 9. Val av styrelsemedlemmar för åren 2021-2022
 10. Val av revisor eller verksamhetsgranskare samt ersättare för år 2021
 11. Val av representanter till Finlands Svenska Ungdomsförbunds digitala höstmöte den 14.11, två ordinarie styrelsemedlemmar och två ersättare till FSU styrelsen samt en kandidat till FSU ordförandeposten
 12. Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner
 13. Övriga ärenden
 14. Mötets avslutande