ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF RF

Vårmöte den 6.4.2019 kl. 13.00 på Bjärkas gård, Västanfjärdsvägen 655, 25840 Nivelax

 

FÖREDRAGNINGSLISTA  

 
 1. Mötets öppnande, stadgeenlighet och beslutsförhet
 2. Upprop av ombud
 3. Val av mötespresidium
 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet
 5. Presentation av årsberättelsen 2018
 6. Presentation av revisionsberättelsen
 7. Fastställande av bokslutet för 2018
 8. Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
 9. Val av representanter till Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU:s vårmöte 13.4.2019 i Helsingfors
 10. Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner
 11. Övriga ärenden
 12. Mötets avslutande