Stadgar för Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf

1 § Namn, hemort och språk
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf, hädanefter förbundet, är en partipolitiskt obunden organisation. Förbundet utgör en sammanslutning av åboländska svensk- eller flerspråkiga föreningar och har till uppgift att främja och bevaka föreningarnas gemensamma intressen. Förbundets hemort är Pargas och arbetsspråket är svenska. Förbundet är medlem i Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf.

2 § Medlemmar
Förbundets medlemmar utgörs av registrerade föreningar, vilkas stadgar förbundets styrelse godkänner. Anhållan om medlemskap i förbundet inlämnas skriftligen till förbundets styrelse och behandlas på förbundets styrelsemöte. Medlemskap beviljas registrerade föreningar med målsättningar som motsvarar förbundets.

Medlemsföreningarna betalar en medlemsavgift som baseras på föreningens storlek, för att ha rätt till den medlemsservice som förbundet erbjuder.

En förening kan uteslutas ur förbundet ifall verksamheten inte är förenlig med förbundets syfte eller om föreningen begår stadgebrott. Om ett sådant fall uppdagas behandlas ärendet på förbundets styrelsemöte och uteslutning sker vid enkel majoritetsröstning.

3 § Målsättning och förverkligande
Förbundets centrala värderingar är kommunikation, flexibilitet, kunskap och talkoanda. Verksamheten utgår från föreningsfältet och förbundets främsta uppgift är att vara ett samlande och rådgivande organ som fungerar till förmån för medlemsföreningarna. På regional nivå ordnar förbundet olika typer av evenemang och skapande aktiviteter, exempelvis verkstäder, kurser och informationstillfällen. Förbundet strävar efter att bedriva en mångsidig och kvalitativ verksamhet för olika åldersgrupper och intresseriktningar, i synnerhet för barn och unga.

Sektioner som bevakar medlemmarnas speciella intressen kan bildas inom förbundet. Dessutom kan förbundet till stöd för sin verksamhet äga och förvalta fastigheter, motta understöd och donationer samt idka småskalig förvärvsverksamhet enligt föreningslagens § 5.

4 § Förvaltning
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Årligen hålls två ordinarie förbundsmöten. Höstmötet, som är ett val- och planeringsmöte, hålls i oktober-november, medan vårmötet, som är ett redovisningsmöte, hålls i mars-april. Utöver de två ordinarie mötena hålls förbundsmöten när styrelsen anser det vara nödvändigt eller när minst en tiondel av förbundets medlemsföreningar kräver det.

Till förbundsmötet har varje medlemsförening rätt att sända två röstberättigade ombud. Varje ombud har en röst.

Kallelse till förbundsmötet skickas skriftligen till medlemsföreningarna senast 30 dagar före mötesdagen på uppdrag av förbundsstyrelsen. Möteshandlingar skickas skriftligen senast 10 dagar före mötesdagen. Frågor som en förening vill ta till behandling på förbundsmöte bör vara förbundets styrelse skriftligen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

5 § Ordinarie förbundsmöten
Vid förbundets vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande, stadgeenlighet och beslutsförhet
2. Upprop av ombud
3. Val av mötespresidium
4. Val av protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
5. Presentation av årsberättelsen
6. Presentation av revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelsen
7. Fastställande av bokslutet
8. Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
9. Val av representanter till Finlands Svenska Ungdomsförbunds vårmöte
10. Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner
11. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden
12. Mötets avslutande

Vid förbundets höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande, stadgeenlighet och beslutsförhet
2. Upprop av ombud
3. Val av mötespresidium
4. Val av protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
5. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
6. Fastställande av medlemsavgiften
7. Styrelsens förslag till budget
8. Val av ordförande för styrelsen för nästa kalenderår
9. Val av styrelsemedlemmar enligt 6 §
10. Val av revisor eller verksamhetsgranskare samt ersättare
11. Val av representanter, styrelsemedlem och ersättare till Finlands Svenska Ungdomsförbunds höstmöte
12. Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner
13. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden
14. Mötets avslutande

6 § Styrelsen
Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, som består av en ordförande och sex till tio ordinarie styrelsemedlemmar. Därtill kan upp till tre allmänna ersättare väljas, men styrelsen kan också fungera utan ersättare.

 Styrelsens ordförande väljs för ett år i sänder, dess övriga ordinariemedlemmar för två år. Av dessa avgår hälften årligen, första gången enligt lottning, sedan enligt tur. Ersättare väljs för ett år i sänder.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande och minst fyra medlemmar deltar i mötet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, vice ordförande eller en annan av styrelsen utsedd person. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av ärenden som finns skilt omnämnda i stadgarna. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, förutom vid val där lott avgör.

Förbundsstyrelsen åligger:
-att verka i enlighet med förbundets mål och uppgifter och de beslut som fattas vid förbundets möten samt inom dessa ramar besluta om riktlinjerna för förbundets verksamhet.
-att ansvara för förvaltningen av förbundets tillgångar och egendom samt övervaka bokföringen och uppgörandet av bokslutet
-att anställa, övervaka och avsätta förbundets personal. Personalärenden behandlas av en arbetsgrupp bestående av förbundets ordförande och vice ordförande jämte verksamhetsledaren. Vid behov kan styrelsen utse flera personer till denna arbetsgrupp.

7 § Namntecknare
Förbundets namn tecknas av ordförande eller vice ordförande ensamma, samt av en eller flera av styrelsen utsedda personer, var för sig.

8 § Verksamhets- och räkenskapsperiod
Förbundets verksamhets- och räkenskapsperiod avslutas kalenderårsvis. Verksamhetsgranskning görs för ett år i sänder och rapporterna tillhandahålles revisorn eller verksamhetsgranskaren senast trettio dagar före förbundets vårmöte.

9 § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar inlämnas skriftligen till styrelsen senast 30 dagar före ordinarie förbundsmöte. För att godkännas bör förslaget vid förbundsmöte erhålla minst trefjärdedelar av alla vid omröstningen avgivna röster.

10 § Förbundets upplösande
Förbundet kan upplösas om två på varandra ordinarie förbundsmöten fattar ett sådant beslut med trefjärdedels majoritet. Om förbundet upplöses tillfaller dess tillgångar någon eller några registrerade svenskspråkiga, åboländska organisationer med liknande syften i enlighet med det senare förbundsmötets beslut.

11 § Övrigt
I övrigt gäller föreningslagens stadganden.