ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

Verksamhetsplan för år 2023

Innehållsförteckning

1.     Åbolands Ungdomsförbund.............................................................. 2

1.1 Inledning............................................................................................................. 2

1.2 Kansli och personal............................................................................................ 2

1.3 Förbundsledningen............................................................................................ 3

1.4 Information och synlighet................................................................................ 3

1.5 Nätverk................................................................................................................ 3

2.     Verksamhet..................................................................................... 4

2.1 Barn- och ungdomsverksamhet....................................................................... 4

2.2 Medlemsservice................................................................................................. 5

3.     Föreningshus................................................................................... 7

4.     Grundläggande konstundervisning.................................................... 7

4.1 Åbolands Teaterskola........................................................................................ 7

4.2 Åbolands Bildkonstskola KonsTila................................................................. 10

5.     Projekt och samarbeten................................................................. 14

Åbolands Ungdomsförbund                                        

1.1 Inledning

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 33 medlemsföreningar och ca 10 000 personmedlemmar. En del av ÅUF:s föreningar finns representerade i förbundets styrelse. Vår främsta uppgift är att fungera som serviceorgan för medlemsföreningarna samt att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i Åboland. Förbundet arbetar enligt fyra följande ledord: flexibilitet, kunskap, kommunikation och talkoanda.

ÅUF driver dessutom grundläggande konstundervisning i teater och bildkonst för elever i åldern 5-19 år i Pargas och Åbo genom Åbolands Teaterskola (ÅTS) och Åbolands Bildkonstskola KonsTila. Bildkonstskolan fungerar både på svenska och finska.

ÅUF hör till Finlands Svenska Ungdomsförbund och är medlem i Finlands Hembygdsförbund, Curatio och den lokala Leadergruppen I Samma Båt. Våra huvudsakliga finansiärer är Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Folkskolans Vänner, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Pargas stad och Kimitoöns kommun. Dessutom erhåller ÅUF genom FSU statsandelar för ungdomsarbete som delas ut av Undervisnings- och kulturministeriet.

Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. och dess fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. (NSU), Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. och Ålands Ungdomsförbund r.f. (ÅLUF). FSU har därutöver en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS). Rörelsen omspänner 292 lokala ungdomsföreningar, landskapsförbund, lokalförbund och ungdomsringar med 245 föreningshus, 68 teatergrupper och 49 930 personmedlemmar i hela Svenskfinland. 

1.2 Kansli och personal

Åbolands Ungdomsförbunds kansli finns på adressen Duvstigen 2, 21600 Pargas. ÅUF:s anställda personal består av en verksamhetsledare, Tove Salovaara, och en verksamhetskoordinator, Nelli Salonen, som även enligt behov kan fungera som producent för olika produktioner. Inom den grundläggande konstundervisningen i teater har förbundet anställt en programansvarig, Linda Åkerlund, och en teaterlärare, Marika “Mecki” Ruokolahti, som ansvarar för Åbolands Teaterskolas verksamhet. Dessutom anställs två till tre timlärare för varje läsår enligt behov. Inom den grundläggande konstundervisningen i bildkonst arbetar Stella Tiisala som programansvarig och lärare och Sonja Dragon som timlärare samt lärare för bildkonstgrupperna enligt Finlandsmodellen i Pargas. Dessutom anställs personal enligt behov på timbasis för olika projekt, evenemang och kurser.

1.3 Förbundsledningen

Styrelse och utskott

Förbundsstyrelsen består av ordförande, sex till tio ordinarie medlemmar och upp till tre suppleanter. För att stöda förbundets arbete tillsätts utskott enligt behov, dessutom behandlas personalärenden av en arbetsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande, verksamhetsledare samt programansvarig för ÅTS. Under hösten 2021 tillsattes en rådgivande grupp med kunniga personer för att få stöd och synpunkter i hur den grundläggande konstundervisningen på bästa sätt kan drivas och utvecklas i förbundets regi.

Vår- och höstmöte

Under året hålls två ordinarie förbundsmöten. Ett redovisningsmöte i mars-april och ett val- och planeringsmöte i oktober-november. I samband med förbundsmötena ordnas för föreningarna matnyttiga informationstillfällen eller verkstäder.

1.4 Information och synlighet

Åbolands Ungdomsförbunds medlemsinformation förmedlas huvudsakligen via medlemsbrev, beslutsförteckning och e-postutskick. Aktuell information finns även tillgänglig på förbundets webbsidor: www.auf.fi. Dessutom informerar kansliet om aktuella händelser i föreningsvärlden samt barn- och ungdomsverksamheten på förbundets Facebook sida och tar medlemmar bakom verksamhetens kulisser på Instagram. Både Åbolands Teaterskola och Åbolands Billdkonstskola KonsTila har egna hemsidor, Facebook och Instagram konton för informationsspridning och synlighet.

1.5 Nätverk

Förbundet deltar aktivt i flera olika nätverk och organ. Verksamhetsledaren har från början av 2022 blivit vald som ordinarie medlem i Egentliga Finlands förbunds organisationssektion som främjar samarbete mellan tredje sektorn och kommunerna i regionen. Verksamhetsledaren blev från början av 2022 invald som ordinarie medlem i den lokala Leadergruppen I samma båts styrelse som representant för föreningarna. Verksamhetsledaren sitter även med i Regionförvaltningsverkets arbetsgrupp för grundläggande konstundervisning på svenska i Finland. Både verksamhetsledaren och programansvariga för teaterskolan sitter med i ett nygrundat nätverk för administratörerna för teaterskolorna i Svenskfinland och programansvariga och teaterläraren ansvarar för ett motsvarande nätverk för teaterlärarna inom den grundläggande konstundervisningen. Programansvarige för ÅTS sitter även med i Åbo föreningsråds styrelse som upprätthåller Luckan och Gillesgården i Åbo.

Verksamhet

Förbundets verksamhet är både fortlöpande och projektbetonad tack vare olika finansieringsmodeller. Vår strävan är att konstant utvecklas och anpassa oss till den tid vi lever i. Förbundet verkar inom följande områden: barn- och ungdomsverksamhet, föreningsservice och kulturevenemang, utbildning och amatörteater. Vi bedriver också kontinuerlig verksamhet i grundläggande konstundervisning genom Åbolands Teaterskola och Åbolands Bildkonstskola KonsTila. Konstundervisningen följer skolårets kalender med start på hösten och avslutning på våren. Mera om den grundläggande konstundervisningen kan läsas i kapitel 4.

 

2.1 Barn- och ungdomsverksamhet

Cityläger

Citylägret har visat sig att vara ett vinnande koncept som har blivit mycket populärt. Sommaren 2022 ordnade förbundet hela två fullbokade läger med 33 deltagare och närmare 20 barn hade ställt sig i kö för en plats. Eftersom intresset har varit så stort flera år i rad kommer lägerplatserna att utökas ytterligare nästa sommar. Citylägret riktar sig främst till barnen i yttre skärgården. Lägret erbjuds för att försäkra att även de barn som har skärgården som sin vardag, har möjligheten att delta i ett läger som ger dem en annorlunda och spännande sommarupplevelse. Det två dagar långa äventyren kommer att gå av stapeln under juni månad i Åbo. Deltagarna kommer att få uppleva spännande saker och besöka nya platser samt övernatta i storstaden. Samtidigt kommer lägret också att värna om traditionella värderingar som samarbete och vänskap. Lägret som kombinerar stadsmiljö, historia och uteaktiviteter har visat sig vara mycket omtyckt av såväl skärgårdsbarnen som deras föräldrar och förbundet har fått mycket positiv respons för sitt initiativ till att ordna ett läger i annorlunda tappning.

Ungdomsevenemang

ÅUF har under flera år i olika tappningar samarbetat kring olika ungdomsevenemang både i Pargas och på Kimitoön. Senast samarbetade förbundet med Axxell i Pargas genom att delta med program till skolans dag kring temat välmående den 3.5.2022. Även om fortsättningen för de olika evenemangen i skrivande stund är oklara kommer förbundet att reservera resurser för att igen år 2023 ha möjlighet att ställa upp och samarbeta kring viktiga och uppskattade evenemang. Klimatoron, kriget i Ukraina och eftersviterna av coronapandemin har påverkat ungas välmående negativt och just därför är det extra viktigt att reservera resurser för olika ungdomsevenemang. Ett bra sätt är att involvera ungdomsparlamentet och ungdomsstyrelsen så att man tillsammans kan ordna evenemang som ökar trygghets- och samhörighetskänslan för alla studerandena och så att de unga själva får vara med och påverka vad som planeras. Dessutom stöder förbundet det kommunala ungdomsarbetet genom att t.ex. besöka ungdomsgårdarna med programinslag.

Höstturné

Förbundet fortsätter med att arrangera den populära årliga workshopsturnén som igen i år ordnas i oktober-november. Turnén går ut på att erbjuda ÅUF:s medlemsföreningar ett färdigt utarbetat program i form av en workshop till ett förmånligt pris. Workshopen leds av en professionell ledare och kräver alltså inga stora insatser av medlemsföreningarna. Höstturnén riktar sig till barn i lågstadieåldern och tidigare teman har varit bland annat Parkour, fotografering och tillverkning av mellanmål. Tanken är att erbjuda medlemsföreningarna ett färdigt utarbetat program till ett förmånligt pris för att erbjuda inspirerande fritidsverksamhet åt barn i glesbygden, öka verksamheten i föreningshusen och minska på föreningsmedlemmarnas arbetsbörda. Förbundet strävar till att erbjuda sex till åtta verkstäder varje år och temat för år 2023 slås fast under våren.

Just do it! (Bidrag för ungas egna projekt)

Under år 2023 kommer ÅUF att fortsätta med att dela ut små bidrag till fria ungdomsgrupper som har egna idéer eller projekt som de vill förverkliga. Under coronapandemin blev det av naturliga skäl ett uppehåll i att kunna dela ut bidrag men under våren 2022 har ansökningar igen börjat rulla in. Målet är att sporra ungdomarna till att själva planera och genomföra egna mindre projekt och idéer för att öka barnens och ungdomarnas påverkningsmöjligheter i samhället. Genom processen har de även möjlighet att få stöd och hjälp av kanslipersonalen och således lära sig mera om de praktiska arrangemangen samt ansöknings- och redovisningsförfaranden. Genom den direkta kontakten till ungdomarna hoppas ÅUF även på att kunna öka samarbetet och synligheten bland ungdomarna. Samarbete kommer att fortsätta med Leadergruppen I samma båt som delar ut ett motsvarande bidrag för att tillsammans öka synligheten och medvetenheten om dessa möjligheter.

2.2 Medlemsservice

Förbundets medlemsservice består av rådgivning, utbildning, ekonomiskt stöd och erbjudande av olika webbverktyg för att underlätta arbetet i föreningen. Utbildningsverksamheten består av såväl kortare kurser som större utbildningsblock. Målet med förbundets serviceverksamhet är att erbjuda kurser och utbildning samt verktyg och ekonomiskt stöd som ger föreningarna bästa möjliga förutsättningar för drivandet och utvecklandet av föreningsverksamheten i regionen.

Nätverksträffar

Förbundet har nu i två års tid ordnat digitala träffar för ordföranden och även öppnat upp för andra föreningsaktiva med varierande framgång. Konceptet kommer att utvecklas under 2023 så att vi kommer att ha mera specifika teman för träffarna och tydligare rikta in dem åt olika målgrupper i föreningarna som exempelvis ordförande, sekreterare, kassör. Träffarna ger de föreningsaktiva från ett mycket geografiskt utspritt område en möjlighet att träffas och diskutera aktuella ärenden och problem samt att utbyta kunskap och fungerande verksamhetsmodeller med varandra. I samband med dessa träffar ordnar förbundet även, enligt önskemål, skolningar eller föreläsningar kring aktuella teman. Träffarna ordnas ca. en gång i månaden och planen är att de olika målgrupperna träffas åtminstone en gång på våren och en gång på hösten.

ÅUF:s Verksamhetsbidrag

Åbolands Ungdomsförbund stöder sina medlemsföreningar genom att dela ut ett verksamhetsbidrag två gånger per år med ansökningsomgångar i februari och september. Bidraget är menat som stöd för att finansiera alla typer av verksamhet som föreningarna bedriver under året, men barn- och ungdomsverksamhet och nya idéer prioriteras i syfte att uppmuntra utvecklingen av medlemsföreningarnas verksamhet. Verksamhetsbidraget är för många en viktig tilläggsfinansiering som med låg tröskel kan ge möjlighet att starta upp eller pröva på något nytt.

Fältbesök

Fältbesöken till förbundets medlemsföreningar fortsätter som en viktig del av verksamheten. Nytt är att fältbesöken enligt önskemål från föreningen antingen kan ordnas fysiskt eller digitalt. Förbundet vill under sina besök till föreningarna utforska och hjälpa medlemsföreningarna att hitta nya utvecklingsmöjligheter eller lösningar till eventuella problem och att nå sina mål. Dessutom bidrar fältbesöken till att utveckla förbundets medlemsservice och utgör en god grund för samarbeten. En mycket viktig del av fältbesöken är även att kunna diskutera föreningshusens skick och behov av kommande renoveringar eftersom förbundet har möjlighet att förorda om Hembygdsförbundets renoveringsbidrag som tilldelas förbundets medlemsföreningar. Nytt för år 2023 är att de föreningar som besöks efter besöket kommer att presenteras och lyftas fram i förbundets kanaler på sociala media.

Kursverksamhet

Åbolands Ungdomsförbund har åtagit sig uppdraget att fungera som anordnare av de svenskspråkiga ordningsvaktskurserna i Åboland. Under det kommande året ordnas grund- och repetitionskurser för ordningsvakter enligt behov. En grundkurs kan ordnas ifall tillräckligt stort intresse finns. Tidpunkt och plats bestäms enligt deltagarnas behov.

Andra aktuella kurser eller skolningar på svenska ordnas enligt efterfrågan och behov. I mån av möjlighet samarbetar förbundet med de övriga landskapsförbunden och FSU genom att ordna gemensamma kurser. Samarbete görs även med andra aktörer inom tredje sektorn.

Desky

Förbundet fortsätter med att erbjuda sina medlemsföreningar relevanta webbverktyg för föreningsarbete. Verktygspaketet Desky som köps av Webbhuset innehåller redskap för rapportering av verksamheten, medlemsregister, dokumenthantering och även bokföringsprogram finns att få. Dessutom erbjuds föreningarna egna hemsidor via det webbpaket som förbundet köper in. Alla dessa tjänster är helt kostnadsfria för förbundets medlemsföreningar. Förbundet för en dialog med Webbhuset för att utveckla dessa verktyg och ordnar även skolningar i hur man hanterar verktygen och vilka funktioner som finns. Målet är att föreningarna ska ha tillgång till så bra digitala verktyg som möjligt för att underlätta arbetet i föreningarna.

Det nya digitala bildarkivet som grundades under projektet Föreningsliv i Arkiv finns även i Desky och förbundet kommer att fortsätta med att uppdatera innehållet enligt uppgifter som fås in. I dagens läge är närmare 380 bilder digitaliserade och tillgängliga för medlemsföreningarna och allmänheten.

Lilla Talkodagen

Förbundet kommer inspirerade av den stora talkodagen som SÖU ordnar att ordna den lilla talkodagen i Åboland i samband med att föreningshusdagen firas den andra helgen i september. Tanken är att då uppmuntra medlemsföreningarna till att ordna talko i sina respektive föreningshus och att samtidigt locka med nya krafter och visa upp huset. Vi tycker att detta är ett ypperligt sätt att uppmärksamma husen i samband med föreningshusdagen och lyfta fram husens och föreningarnas betydelse i Åboland. Förbundet kommer att marknadsföra jippot och åka runt till alla deltagande föreningar och bjuda talkogänget på kaffe och bulla. Deltagande föreningar kommer också att lyftas fram i sociala media.

Föreningshus

24 av våra 33 medlemsföreningar upprätthåller föreningshus, många av dem är kulturhistoriskt värdefulla byggnader och samtliga kräver en hel del underhåll. Vi hjälper våra föreningar med att hålla föreningshuset i skick genom informering om bidrag och kurser. Dessutom deltar ÅUF genom FSU i att förorda om fördelningen av Finlands Hembygdsförbunds renoveringsbidrag. Renoveringarna av de gamla husen blir allt mera krävande och i viss mån krävs även moderniseringar för att husen även i fortsättningen ska vara så användbara som möjligt. Förbundet kan vid behov fungera som bollplank och stöd i diskussioner som berör renoveringarna av föreningshusen.

Grundläggande konstundervisning

4.1 Åbolands Teaterskola

Åbolands Teaterskola är en teaterskola för barn och ungdomar i åldern 6-19 år i Pargas och Åbo. Åbolands Teaterskola följer den allmänna lärokursen för grundläggande konstundervisning i teater. Åbolands Teaterskolas huvudman är Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. Åbolands Teaterskola finansieras av Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Pargas stad, Åbo stad, Martha och Albin Löfgrens kulturfond samt andra mindre fonder.
Åbolands Teaterskola inledde sin verksamhet hösten 2009 i Pargas och 2018 i Åbo och har gjort över 70 egna teaterproduktioner och dessutom fungerat som samarbetspart i flera andra produktioner. 

Studierna i den allmänna lärokursen omfattar 500 undervisningstimmar och kan genomföras på 6-7 år. Studierna består av gemensamma studier (4 år) och temastudier (2-3 år). Eleverna genomför även en scenframställning per år. Under de gemensamma studierna bekantar sig eleverna med grunderna i teaterkonst. Under temastudierna fördjupas sedan det teaterkonstnärliga uttrycket, tekniken och kunnandet och under det sista året bekantar sig eleverna med teaterns historia och moderna teaterformer. Dessutom gör eleverna sin sista scenframställning som även är ett arbetsprov för studierna vid Åbolands Teaterskola. Åbolands Teaterskola erbjuder också konstfostran för småbarn (åk 1-2) där eleverna har möjlighet att bekanta sig med teaterkonst före de gemensamma studierna.

Åbolands Teaterskola har sammanlagt ca 75 elever fördelat på 3-4 grupper i Pargas och 4-5 grupper i Åbo. Anställda i Åbolands Teaterskola är Linda Åkerlund som programansvarig, Mecki Ruokolahti som teaterlärare och Victoria Drugg och Emilia Lindström som timlärare.

Verksamheten 2023

Våren 2023

Under våren jobbar alla teatergrupper med sina föreställningar eller uppvisningar. Alla grupper har under hösten tränat tillsammans och lärt känna varandra och funderat ut vilken slags scenframställning de vill göra och vad som passar dem. En scenframställning kan vara allt från gestaltning av en uppläst saga till en länge planerad och marknadsförd föreställning med stor publik. Grupperna kan improvisera fram scener, skriva egna manus eller så används färdiga pjäser. Eftersom ÅTS inte har egna utrymmen, försöker vi hitta föreställningsutrymmen genom samarbeten eller genom att hyra in oss någonstans.  Högstadieeleverna jobbar under läsåret 2022-2023 med temastudier; teaterformer och kommer att använda sina kunskaper i sina scenframställningar. Vilka teaterformer eleverna får pröva på beror på vad de själva är intresserade av och vad vi har möjlighet att erbjuda. Dessa kurser hålls också på vårterminen trots att arbetet med scenframställningen börjat. ÅTS fortsätter att samarbeta med KonsTila i mån av möjlighet och beroende på vad respektive konstskola har för projekt på gång. I maj kan eleverna som deltagit under läsåret förhandsanmäla sig till nästa läsår och efter det öppnas den första anmälningsperioden för nya elever. 

Hösten 2023

I augusti har nya elever igen möjlighet att anmäla sig om det finns plats. Marknadsföring görs både tillsammans med de andra kulturskolorna och enskilt. Besök i skolorna görs i alla fall till de åldersgrupper som är minst representerade i teaterskolans grupper. Vid behov utvidgas marknadsföringen till St. Karins. Åbolands Teaterskola strävar efter att ha en någorlunda jämn fördelning av elever i olika åldrar och det varierar från år till år vilka åldrar som är välrepresenterade. Att öka elevantalet är alltid önskvärt, men skulle antalet öka markant skulle det också kräva mera resurser.

Normal undervisning hålls under höstterminen och vi hoppas på att kunna åka på någon teaterresa med eleverna. Högstadieelevernas temastudier under läsåret 2023-2024 är teaterns delområden. Föräldramöten hålls i början av terminen. Mot slutet av terminen börjar arbetet med att hitta texter eller idéer för gruppernas föreställningar våren 2024. 

Övrig verksamhet

Åbolands Teaterskola fortsätter att delta i de gemensamma mötena med nätverket för kulturskolorna i Pargas och jobbar för gemensamma projekt och strukturer samt för att stärka den grundläggande konstundervisningen i Pargas. Som initiativtagare för nätverket för både teaterlärare och de som jobbar administrativt för teaterskolorna i Svenskfinland, fortsätter ÅTS att jobba med dem på olika vis. En träff och någon kurs eller fortbildning för pedagogerna planerar ÅTS att ordna i Åboland. Fortbildningar för personalen och studie- och teaterresor för både elever och personal ordnas i mån av möjlighet. Genom studie- och teaterbesök kan eleverna få en bredare bild av vad teater och kultur kan vara och vidgar deras vyer.
ÅTS erbjuder kurser och workshops enligt efterfrågan. Förhoppningsvis kommer intresset för senior workshoparna finnas kvar efter att projektet “Levande minnen” tagit slut och att nya målgrupper önskar delta i teaterskolans kurser. 

Utveckling och samarbeten

Åbolands Teaterskola har som mål att fortsätta utveckla den redan mångsidiga och goda undervisningen och samtidigt utveckla och förbättra verksamheten.

Under 2023 vill Åbolands Teaterskola satsa på att vidareutveckla olika former av utvärdering. Både elever och föräldrar kommer från och med våren 2023 att ha möjlighet att utvärdera sig själva (eleverna) och verksamheten varje år. I samband med det här ska en tydligare plan för studierna och deras innehåll och mål göras så att helheten blir tydligare för både eleverna och föräldrarna. Det här skall hjälpa teaterskolan att utvecklas, samla data och resultat. Det kontinuerliga arbetet med att medvetandegöra omgivningen om grundläggande konstundervisning samt stärka och höja dess status fortsätter. ÅTS är fortsättningsvis i behov av mera arbetstid och personal då det administrativa jobbet blivit allt mera omfattande och genom nya samarbeten och inkomstkällor hoppas vi att kunna göra detta möjligt. ÅTS arbetar aktivt för att hitta nya finansieringsmodeller och för att kvalificera som mottagare av statsandelarna för grundläggande konstundervisning. 

Åbolands Ungdomsförbund kommer i samarbete med Pargas stad att vara med i ett projekt inom ramarna för SKAPA - Svenska kulturfondens strategiska satsning på konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland. I samband med det här har tankar om tillgänglighet och jämlikhet väckts och en uppdatering av läroplanen samt ännu mera samarbete med andra konstformer kan bli aktuellt för att uppnå den grad av tillgänglighet och jämställdhet vi strävar efter. Något som hänger ihop med både SKAPA, systematisk utvärdering och tydligare studieplan är planen att starta en dialog med skolor och gymnasier om gemensamma kurser, studiepoäng och gymnasiediplom.

ÅTS och KonsTilas samarbete utvecklas vidare och i framtiden hoppas vi ha gemensamma system och projekt som föds naturligt genom diskussioner och personalmöten. Nätverket för kulturskolorna i Pargas fortsätter och utvecklas och nätverket för pedagogerna i Svenskfinlands teaterskolor utvecklas vidare med målet att hitta en fungerande form och kontinuitet.
Pargas stads ungdomsshow har alltid varit populär bland ÅTS:s elever och hittills har eleverna fått deltagandet i showen till godo i sina teaterstudier. En diskussion om att göra ett mera planerat samarbete mellan Kulturskolorna och ungdomsshowen startades för några år sedan och nu kunde diskussionen återupptas. Tanken är att alla kulturskolor skulle vara med redan i planeringsskedet och på så vis kunna utforma processen så att eleverna kan delta i showen utan att gå miste om studier under tiden. ÅTS skulle gärna se att en högstadiegrupp som helhet kunde integreras i processen.

4.2 Åbolands Bildkonstskola KonsTila

Pargas Konstklubb Pictura r.f. har upprätthållit den privata Konstskolan Pictura från år 1980. 
Vid årsskiftet 2020-2021 tog Åbolands Ungdomsförbund över anordnandet av den grundläggande konstundervisningen i bildkonst och konstskolan fick även ett nytt namn - Åbolands Bildkonstskola KonsTila. Den redan över 40 år gamla konstskolan ger grundläggande konstundervisning i bildkonst (allmän lärokurs) enligt Utbildningsstyrelsens direktiv på finska och på svenska. Pargas kulturnämnd har senast godkänt läroplanen 9/2018. Konstskolan är medlem i förbundet Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto och är även en del av Pargas kulturskolor www.kulturskolor.fi   

Under verksamhetsåret 2023 leds bildkonstgrupperna av formgivare (YHS) Stella Tiisala, som även fungerar som programansvarig för konstskolan, samt formgivare Sonja Dragon som började som bildkonstskolans timlärare på hösten 2022. Administrationen sköts av förbundets verksamhetsledare och verksamhetskoordinator i samråd med programansvarige Tiisala. Sammanlagt är över 80 elever i åldern 5-16 år anmälda till bildkonstundervisningen som förverkligas i åtta olika grupper. Konstskolan huserar i centrum av Pargas, på Fredrikaplanen 4. Verksamheten finansieras med hjälp av fondbidrag, projektunderstöd och terminsavgifter. Bildkonstskolans verksamhet finansieras för tillfället av Svenska kulturfonden, Pargas stad, Konstsamfundet, Brita Maria Renlunds minnesfond och Martha och Albin Löfgrens kulturfond, men i takt med att verksamheten växer söks nya finansiärer och finansieringsmodeller.

Verksamheten 2023

Konstskolan ger grundläggande konstundervisning inom bildkonst och därtill förberedande undervisning för studier i konstskolan för barn under skolåldern. Bildkonstskolan fungerar både på svenska och finska i språkbadsgrupper. Språkfördelningen är ca 40% tvåspråkiga, 43% finskspråkiga och 17% är svenskspråkiga. Ungefär en tredjedel d.v.s. ca 28% av eleverna är pojkar.

Enligt Utbildningsstyrelsens direktiv för konstundervisning bör studierna avancera via gemensamma studier till temastudier. Studierna i den allmänna lärokursen omfattar 500 undervisningstimmar som består av gemensamma studier (300h) och temastudier (200h). För att avlägga examen behöver eleven avlägga 500 undervisningstimmar vilket tar ungefär 6-7 år. 

Studierna vid konstskolan framskrider via de gemensamma studierna till temastudier så att eleven under varje år turvist har både gemensamma studier (40 timmar per år) och temastudier (30 timmar per år).  I praktiken funderar det så att man efter de gemensamma studierna går över till temastudier där eleven fördjupar och tillämpar det man lärt sig tillsammans. Fördjupningen sker på åldersnivå och enligt elevens egna intressen och konstnärliga uttryck.

Elevens rätt till studieplats är kontinuerlig. Konstskolan tar emot nya anmälningar i maj och tar in elever ännu på hösten till de lediga platserna.

Teman för år 2023

Ett år av studier består av olika delar så som målsättningar och studiehelheter som definieras i Undervisningsstyrelsens läroplan, valda tekniker och årets tema.

Temat ger en riktgivande ram och synvinkel för årets undervisning. Som tema väljer vi något fenomen som beskriver nutiden och som reflekteras i barnens och ungdomarnas vardag. Temat behandlas på olika sätt i olika åldersgrupper.

Tema för året 2023 är osynlig. Vi kombinerar saker, färger och former på ett sätt som är mycket lärorikt. Vi tar idéer från luften men alla våra linjer har en historia. Eleverna lär sig att forska och observera sin omgivning som har påverkat deras konstverk och att de olika elementen i konstverken har olika meningar och budskap. Vi försöker bli mera medvetna om våra konstverk - varför har jag valt de här formerna, färgen eller temat, vad har påverkat mig? Vi försöker att mera öppna upp våra konstverk och använder även skrivande som verktyg.

Därtill kommer vi att ta reda på olika konstnärers osynliga eller indirekta meddelanden i deras konst och undersöka hurdan den “värld” är som har påverkat deras konstverk.

Den valda konsthistoriska perioden för 2023 är konst på 1300- och 1400-talet.

Den valda kulturen är den som finns i Europas kulturhuvudstäder Veszprém (Ungern), Timisoara (Romanien) och Elefsina (Grekland). Eleverna kommer att bekanta sig med städernas konst och konstnärer, med folklore, traditioner och mytologi och ta intryck till sin egen konst.

Även olika samarbetsprojekt påverkar årets innehåll i undervisningen. Till den grundläggande konstundervisningen hör även museibesök. Konstskolans läge i skärgården gör det svårt och dyrt att besöka i konstmuseer men vi utnyttjar det rikliga utbudet av de virtuella nätutställningarna i Finlands och världens konstmuseer. Att besöka museer i konstskolan via nätet gör det möjligt att diskutera mera med eleverna om själva konstverket och bekanta sig med utställnings helhet.

Egna utställningar 

Konstskolan ordnar två fysiska utställningar och en till två utställningar på våra nya hemsidor per år. En vårutställning för alla elevers konstverk hålls varje år i slutet på vårterminen. På grund av brist på utställningsutrymmen på orten använder vi oss av olika alternativa och kreativa lösningar med tanke på utställningsplatsen. År 2022 hade vi vårutställning i S-Markets kundvagnar. De fysiska utställningarna förs även in som utställningar på hemsidans galleri.

Ett större ungdomsutställning Show us your world! hålls vart annat år. Konstskolan kommer att påbörja ett nytt Show us your world! utställningsprojekt för ungdomar under hösten 2022. Deltagarna förbinder sig till att planera utställningen, sköta marknadsföringen, göra ansökningar, arrangera vernissage osv. Konstskolan har tidigare arrangerat två Show us your world! projekt. Hösten 2021 hade utställningen 430 besökare under två veckor.  Projektet görs delvis under veckosluten utöver de vanliga undervisningstimmarna. Målet med konceptet är att motivera högstadieelever som har börjat sina konststudier i ett senare skede (efter trean), och vill ha möjlighet att genomföra sina studier och få sitt avgångsbetyg, att på detta sätt få ihop de extra timmar som behövs.  En annan viktig målsättning är även att lyfta fram och ge plats för ungdomarnas egna tankar på hur de ser på världen omkring sig. Arbetet för den kommande utställningen började redan hösten 2022 och själva utställningen hålls på hösten 2023.

Dessutom ordnas varje år andra projekt som blir mindre utställningar fysiskt inne eller ute eller på hemsidans galleri.

Utveckling

Konstskolan har allt mera börjat satsa på mediekonstfostran. Vid sidan om de traditionella bildkonstformerna har betydelsen av bilder i medierna och mediefostran växt starkt under de senaste åren. Under hösten 2021 hade konstskolan förmånen att med stöd från Leadergruppen I samma båt göra en del investeringar i nya tekniska redskap som tex. 4 Ipads eftersom eleverna i bildkonstskolan arbetar med sina egna elektroniska portfolion. Konstskolan har utnyttjat iPads mycket i undervisningen men vi har ännu behov av ytterligare sex iPads så att alla elever i en grupp kan arbeta individuellt med sitt projekt under en lektion. Finansiering kommer att sökas för de här anskaffningarna.

Efter distansundervisningsåren märkte vi att det finns ett behov för distansundervisning för elever som inte av en eller annan orsak har möjlighet att studera i elevgruppen. Konstskolan har testat på att ge distansundervisning till två elever under år 2022. Som resultat av detta har vi börjat att planera ett pilotprojekt för att testa hur distansundervisningen kunde fungera under en längre period inom grundläggande konstundervisning och om det kunde fungera som ett sätt att göra undervisningen tillgänglig för elever som bor längre ut i skärgården och har det svårt att delta i undervisningen veckovis.

Konstskolan har också börjat att satsa mera på utvärdering. En utvärderingsblankett togs i bruk sommaren 2022 och via den fick konstskolan feedback från sommarlägerdeltagarna. Målet är att utveckla utvärderingssystemet och göra det till en kontinuerlig och naturlig del av verksamheten. Dessutom kommer konstskolan även att utveckla utvärderingen av responsen och därigenom utveckla handledningen som vi ger till eleverna.

Omgivning och återanvändning

Konstskolan är på många vis mån om att fungera så ekologiskt som möjligt.

I konstskolan arbetar vi mycket med olika återanvändningsmaterial; skålar och saker med många former. Att undersöka och öppna elektroniska grejer utvecklar haptiska kunskaper och förståelse för olika strukturer. Därtill har föräldrarna samlat plastburkar (för färger) till oss och ett tvätteri har donerat tyg för handdukar. Vi släpper inte ut plastfärger eller dylik i kloaksystemet. 

Samarbeten 

Åbolands Teaterskola ÅTS

Konstskolans och Teaterskolans ledande läraren träffar varandra en gång per vecka i samband med ÅUF:s personalmöte. Men tanken är att ytterligare utveckla träffar mellan alla lärare i konst- och teaterskolan för att dela erfarenheter och arbeta med utvecklingen av undervisningen. Samarbete över konstgränserna är givande och ger nya synvinklar.  Vi har hittat logiska samarbetsdelar och konstskolan har gjort några scenografier till teaterskolans pjäser. Dessutom marknadsför vi kurser tillsammans, utnyttjar varandras materiallager och utvecklar exempelvis utvärderingen av verksamheten. Framtiden kommer att se annorlunda ut när elevmängden sjunker p.g.a. att nativiteten sjunker. Tillsammans försöker vi även att hitta gemensamma lösningar för att trygga våra framtidsutsikter. Kurser, verkstäder och övriga verksamhetsformer utöver den grundläggande konstundervisningen planeras. 

Kulturskolorna i Pargas

Nätverket Kulturskolorna i Pargas fortsätter sitt samarbete och träffas ungefär tre gånger per termin. Syftet är bl.a. att öka samarbetet med Pargas stad, hitta gemensamma riktlinjer och bjuda in representanter från olika institutioner för att föra det gemensamma utvecklingsarbetet vidare. 

Ett av de gemensamma målen för året är att förmedla information om konstskolornas läroplaner till lokala yrkesskolor och gymnasier som har en möjlighet att tillgodoräkna studier i kulturskolor och även utveckla gymnasiediplomsystemet som ett naturligt samarbete mellan gymnasier och kulturskolor.

Finlandsmodellen

Pargas stad har från hösten 2021 anlitat ÅUF och bildkonstskolan för att arrangera hobbyverksamhet inom bildkonst i skolorna i Pargas enligt Finlandsmodellen. Sonja Dragon är anställd som lärare och konstskolan planerar och införskaffar material samt stöder henne i genomförandet av klubbverksamheten. Två klubbar kommer att starta hösten 2022 och fortsätta under våren 2023. Sonja håller även små konstutställningar i skolor och bibban tillsammans med dessa grupper.

Lux Archipelago

Konstskoleleverna har deltagit i evenemanget Lux Archipelago redan under fem år. Under många år har konstskolans konstverk till Lux Archipelago handlat om naturfrågor och detta får fortsättning även i år.

Konstläger

Konstskolan kommer igen att ordna ett konstläger under sommaren 2023. Det tvåspråkiga lägret arrangeras som en veckas dagsläger i KonsTilas utrymmen. Tanken är att ordna sommaraktivitet i utrymmena för elever som redan går i konstskolan men även att nå nya målgrupper och erbjuda en möjlighet att pröva på bildkonsten. Konstskolan har arrangerat motsvarande läger två gånger och deltagarna har kommit från Prags och andra när orter. Lägren har varit tvärkonstnärliga läger och de har hållits tillsammans med Sydkustens ordkonstskolas lärare. I mån av möjlighet kommer konstlägret att genomföras igen i samarbete med ordkonstskolan och andra intresserade lokala aktörer.

Konstnärsträff

Till utställningsprojektet Show us your world! hör även en konstnärsträff. Att förtjäna sitt levebröd som konstnär tycks vara mycket svårt. Därför är det viktigt att träffa konstnärerna och höra vilka val de har gjort i livet för att bli konstnärer. Konstskolan hoppas på att hitta en tvåspråkig ung konstnär som kunde komma och besöka konstskolan.

Praktikanter

Vi tar emot praktikanter från högstadier men även från andra stadiet och yrkeshögskolor. Särskilt konststuderande från yrkeshögskolor har givit eleverna en inblick i deras studiestig och delat med sig av viktig information om själva studierna inom konsten. Konstskolan tar mycket gärna emot praktikanter som är intresserade av arbetet som konstlärare. Praktiktiden är en fin och nyttig upplevelse för både praktikanterna och konstskolans personal.

Projekt och samarbeten

Över Tröskeln Åboland

Över Tröskeln är ett samarbetsprojekt med tillsammans med Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) och Finlands Svensk Idrott (FSI). Målet med projektet är att starta upp grupper med motions- och kulturinspiraread verksamhet i föreningshusen i glesbygden. Undersökningar har visat att barn och unga har allt sämre kondition men det finns inte alltid verksamhet som når sådana barn som inte är intresserade av att sporta på en seriös nivå utan mest bara vill ha roligt. Likaså är det på landsbygden svårt att få ihop en tillräckligt stor grupp för ett helt lag. Med detta projekt hoppas vi på att kunna starta upp lågtröskelverksamhet som får barn och unga som inte annars nås av idrottsverksamheten att börja röra på sig och må bättre. Projektet blir en viktig pusselbit i att möjliggöra inspirerande motionsverksamhet ute i glesbygden för det fåtal barn och unga som är bosatta där.

Unga har ordet 2.0

Förbundet genomförde år 2022 tillsammans med SÖU projektet Unga har ordet, ett projekt med syfte att aktivera ungdomarna i regionen och hitta nya modeller och verktyg för dem att få sina röster hörda i olika sammanhang som exempelvis gällande den lokala föreningsverksamheten. Projektet genomförs parallellt i Åboland och Österbotten och ger möjligheter att jämföra verksamhetens resultat över landskapsgränserna. Med erfarenheterna från detta projekt kommer förbundet att ansöka om finansiering för ett fortsättningsprojekt på lokal nivå för att utveckla de aspekterna av ungdomsverksamheten som resultatet ger upphov till.

Understöd för amatörteater och teaterkalaset

Genom FSU deltar vi i att stöda den svenskspråkiga amatörteaterverksamheten. Dels hjälper vi med marknadsföring och planering av teaterkalaset: det finlandssvenska teaterlägret för barn och unga som ordnas i början av juni varje år. Dessutom sitter vi med i teater- och kulturutskottet (TOK) som beslutar om produktionsunderstöd och andra bidrag för amatörteaterföreningarna i Svenskfinland som FSU delar ut.