ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

Verksamhetsplan för år 2022

 

Innehållsförteckning

1.     Åbolands Ungdomsförbund.................................................................................... 2

1.1 Inledning......................................................................................................................................... 2

1.2 Kansli och personal......................................................................................................................... 2

1.3 Förbundsledningen......................................................................................................................... 2

1.4 Information och synlighet............................................................................................................... 3

1.5 Nätverk........................................................................................................................................... 3

2.     Verksamhet........................................................................................................ 3

2.1 Barn- och ungdomsverksamhet...................................................................................................... 3

2.2 Medlemsservice............................................................................................................................. 5

3.     Föreningshus....................................................................................................... 7

4.     Grundläggande konstundervisning........................................................................... 7

4.1 Åbolands Teaterskola...................................................................................................................... 7

4.2 Åbolands Bildkonstskola KonsTila................................................................................................. 10

5.     Samarbeten med FSU och landskapen..................................................................... 14

6.     Ungdomsföreningsrörelsen................................................................................... 15

1.Åbolands Ungdomsförbund                                      

1.1 Inledning

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 10 000 personmedlemmar. En del av ÅUF:s föreningar finns representerade i förbundets styrelse. Vår främsta uppgift är att fungera som serviceorgan för medlemsföreningarna samt att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i Åboland. Förbundet arbetar enligt fyra följande ledord: flexibilitet, kunskap, kommunikation och talkoanda.

ÅUF driver grundläggande konstundervisning i teater och bildkonst för elever i åldern 5-19 år i Pargas och Åbo genom Åbolands Teaterskola (ÅTS) och Åbolands Bildkonstskola KonsTila. Bildkonstskolan fungerar både på svenska och finska.

ÅUF hör till Finlands Svenska Ungdomsförbund och är medlem i Finlands Hembygdsförbund, Curatio och I Samma Båt. Våra huvudsakliga finansiärer är Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Folkskolans Vänner, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Pargas stad och Kimitoöns kommun. Dessutom erhåller ÅUF genom FSU statsandelar för ungdomsarbete som delas ut av Undervisnings- och kulturministeriet.

1.2 Kansli och personal

Åbolands Ungdomsförbunds kansli finns på adressen Duvstigen 2, 21600 Pargas. ÅUF:s anställda personal består av en verksamhetsledare, Tove Salovaara, och en verksamhetskoordinator, Nelli Salonen, som även enligt behov kan fungera som producent för den grundläggande konstundervisningens produktioner. Inom den grundläggande konstundervisningen i teater har förbundet anställt en programansvarig, Linda Åkerlund, och en teaterlärare, Marika “Mecki” Ruokolahti, som ansvarar för Åbolands Teaterskolas verksamhet. Dessutom anställs tre timlärare för att dra grupperna i årskurs 1-2. Inom den grundläggande konstundervisningen i bildkonst arbetar Stella Tiisala som programansvarig och lärare och utöver det anställs en till två timlärare för att förverkliga undervisningen i bildkonst. Dessutom anställs personal enligt behov på timbasis för olika projekt, evenemang och kurser.

1.3 Förbundsledningen

Styrelse och utskott

Förbundsstyrelsen består av ordförande, sex till tio ordinarie medlemmar och upp till tre suppleanter. För att stöda förbundets arbete tillsätts utskott enligt behov, dessutom behandlas personalärenden av en arbetsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande, verksamhetsledare samt programansvarig för ÅTS. Under hösten 2021 tillsattes en rådgivande grupp med kunniga personer gällande grundläggande konstundervisning för att få stöd och synpunkter i hur den grundläggande konstundervisningen på bästa sätt kan drivas och utvecklas i förbundets regi.

Vår- och höstmöte

Under året hålls två ordinarie förbundsmöten. Ett redovisningsmöte i mars-april och ett val- och planeringsmöte i oktober-november. I samband med förbundsmötena ordnas för föreningarna matnyttiga informationstillfällen eller verkstäder.

1.4 Information och synlighet

Åbolands Ungdomsförbunds medlemsinformation förmedlas huvudsakligen via medlemsbrev, beslutsförteckning och e-postutskick. Aktuell information finns även tillgänglig på förbundets webbsidor: www.auf.fi. Dessutom informerar kansliet om aktuella händelser i föreningsvärlden samt barn- och ungdomsverksamheten på förbundets Facebook sida och tar medlemmar bakom verksamhetens kulisser på Instagram. Både Åbolands Teaterskola och Åbolands Billdkonstskola KonsTila har egna hemsidor, Facebook och Instagram konton för informationsspridning och synlighet.

1.5 Nätverk

Förbundet deltar aktivt i flera olika nätverk. Under perioden 2019-2021 har verksamhetsledaren suttit med som suppleant i Egentliga Finlands förbunds organisationssektion som främjar samarbete mellan tredje sektorn och kommunerna i regionen. Förbundet hoppas på fortsatt mandat i sektionen. Verksamhetsledaren sitter även med i Regionförvaltningsverkets arbetsgrupp för grundläggande konstundervisning på svenska i Finland. Både verksamhetsledaren och programansvariga för teaterskolan sitter med i ett nygrundat nätverk för administratörerna för teaterskolorna i Svenskfinland och programansvariga och teaterläraren ansvarar för ett motsvarande nätverk för teaterlärarna inom den grundläggande konstundervisningen.

2.Verksamhet

Förbundets verksamhet är både fortlöpande och projektbetonad tack vare olika finansieringsmodeller. Vår strävan är att konstant utvecklas och anpassa oss till den tid vi lever i. Förbundet verkar inom följande områden: barn- och ungdomsverksamhet, föreningsservice och kulturevenemang, utbildning och amatörteater. Vi bedriver också kontinuerlig verksamhet i grundläggande konstundervisning genom Åbolands Teaterskola och Åbolands Bildkonstskola KonsTila. Konstundervisningen följer skolårets kalender med start på hösten och avslutning på våren. Mera om den grundläggande konstundervisningen kan läsas i kapitel 4.

2.1 Barn- och ungdomsverksamhet

Cityläger

Citylägret har visat sig att vara ett vinnande koncept som har blivit mycket populärt. Sommaren 2021 hade förbundet ett fullbokat läger med 23 deltagare och hela 18 barn hade ställt sig i kö för en plats. Eftersom intresset har varit så stort har förbundet beslutat sig för att ordna två Cityläger sommaren 2022. Citylägret som främst riktar sig till barnen i yttre skärgården erbjuds för att försäkra att även de barn som har skärgården som sin vardag har möjligheten att delta i ett läger som ger dem en annorlunda och spännande sommarupplevelse. Det två dagar långa äventyren kommer att gå av stapeln under juni månad i Åbo. Deltagarna kommer att få uppleva spännande saker och besöka nya platser samt övernatta i storstaden. Samtidigt kommer lägret också att värna om traditionella värderingar som samarbete och vänskap. Lägret som kombinerar stadsmiljö, historia och uteaktiviteter har visat sig vara mycket omtyckt av såväl skärgårdsbarnen som deras föräldrar och förbundet har fått mycket positiv respons för sitt initiativ till att ordna ett läger i annorlunda tappning.

Ungdomsevenemang

ÅUF har under flera år i olika tappningar samarbetat kring olika ungdomsevenemang både i Pargas och på Kimitoön. Senast samarbetade förbundet med flera lokala aktörer för att ordna ett Race för alla niorna i Pargas den 4.6.2021. Även om fortsättningen för de olika evenemangen i skrivande stund är oklara kommer förbundet att reservera resurser för att igen år 2022 ha möjlighet att ställa upp och samarbeta kring dessa viktiga och uppskattade evenemang.  Speciellt viktigt är det efter coronapandemin att ha möjlighet att ordna upplyftande evenemang för de unga som de själva får vara med om att planera och ordna. Ett bra sätt är att involvera ungdomsparlamentet och ungdomsstyrelsen så att man tillsammans kan ordna evenemang som ökar trygghets- och samhörighetskänslan för alla studerandena.

Höstturné

Förbundet fortsätter med att arrangera den populära årliga workshopsturnén som igen i år ordnas i oktober-november. Turnén går ut på att erbjuda ÅUF:s medlemsföreningar ett färdigt utarbetat program i form av en workshop till ett förmånligt pris. Workshopen leds av en professionell ledare och kräver alltså inga stora insatser av medlemsföreningarna. Höstturnén riktar sig till barn i lågstadieåldern och tidigare teman har varit bland annat tårtbakning, fotografering, mellanmål och cirkus. Tanken är att erbjuda medlemsföreningarna ett färdigt utarbetat program till ett förmånligt pris för att erbjuda inspirerande fritidsverksamhet åt barn i glesbygden, öka verksamheten i föreningshusen och minska på föreningsmedlemmarnas arbetsbörda. Temat för år 2022 slås fast under våren.

Just do it! (Bidrag för ungas egna projekt)

Under år 2022 kommer ÅUF att fortsätta med att dela ut små bidrag till fria ungdomsgrupper som har egna idéer eller projekt som de vill förverkliga. Under det första året delade förbundet ut bidrag till fem grupper och sammanlagt berördes ca 100 barn och ungdomar direkt eller indirekt av gruppernas projekt. Under coronapandemin blev det av naturliga skäl ett uppehåll i att kunna dela ut bidrag. Efter pandemin anser förbundet att det är extra viktigt att komma i gång med verksamheten och att aktivera ungdomarna igen. Målet är att sporra ungdomarna till att själva planera och genomföra egna mindre projekt och idéer för att öka barnens och ungdomarnas påverkningsmöjligheter i samhället. Genom processen har de även möjlighet att få stöd och hjälp av kanslipersonalen och således lära sig mera om de praktiska arrangemangen samt ansöknings- och redovisningsförfaranden. Genom den direkta kontakten till ungdomarna hoppas ÅUF även på att kunna öka samarbetet och synligheten bland ungdomarna. Samarbete kommer att göras med Leader gruppen I samma båt som delar ut ett motsvarande bidrag för att tillsammans öka synligheten och medvetenheten om dessa möjligheter.

2.2 Medlemsservice

Förbundets medlemsservice består av rådgivning, utbildning, ekonomiskt stöd och erbjudande av olika webbverktyg för att underlätta arbetet i föreningen. Utbildningsverksamheten består av såväl kortare kurser som större utbildningsblock. Målet med förbundets serviceverksamhet är att erbjuda kurser och utbildning samt verktyg och ekonomiskt stöd som ger föreningarna bästa möjliga förutsättningar för drivandet och utvecklandet av föreningsverksamheten.

Projekt Start Upp!

I förbundets strategiseminarium Förening 2020 som ordnades våren 2020 kom det fram att förbundets medlemsföreningar önskar stöd och hjälp i att starta upp egna projekt. Som svar på denna önskan startade förbundet under 2021 utbildningsserien Projekt Start Upp! som har som syfte att steg för steg hjälpa de föreningar som deltar att starta upp ett eget projekt. Utbildningen består av fem delar varav de första delarna med gemensam kickoff, skrivande av projektplan och budget samt att göra en bidragsansökan förverkligas hösten 2021. De två resterande delarna som innefattar planering och genomförande av projekten samt utvärdering och redovisning av projekten kommer att genomföras under våren och sommaren 2022. Under hela processen jobbar föreningarna självständigt men med stöd av förbundets kanslipersonal vidare med sitt projekt. Målet med projektet är att ge föreningarna kunskap och konkreta verktyg i att starta upp och genomföra egna projekt. Dessutom bör föreningarna få kunskap i hur man gör kvalitativa ansökningar och redovisningar för att försäkra en tillräcklig finansiering för att kunna genomföra de valda projekten. Det handlar alltså om att på en konkret nivå höja kompetensen i föreningarna för att förbättra kvaliteten av projekten som drivs av föreningarna.

Ordförandeträffar

Under förbundets strategiseminarium Förening 2020 önskades ordförandeträffar som genast startades våren 2020 med en första ordförandeträff som ordnades digitalt i maj. Konceptet med digitala träffar visade sig så lyckat att förbundet beslöt att fortsätta med att ordna träffarna i digital form. Träffarna ger ordföranden från ett mycket geografiskt utspritt område en möjlighet att träffas och diskutera aktuella ärenden och problem samt att utbyta kunskap och fungerande verksamhetsmodeller med varandra. I samband med dessa träffar ordnar förbundet även, enligt önskemål, skolningar eller föreläsningar kring aktuella teman. Träffarna fortsätter under hela året och är även öppna för andra aktiva medlemmar utöver styrelsens ordförande.

ÅUF:s Verksamhetsbidrag

Åbolands Ungdomsförbund stöder sina medlemsföreningar genom att dela ut ett verksamhetsbidrag två gånger per år med ansökningsomgångar i februari och september. Bidraget är menat som stöd för att finansiera alla typer av verksamhet som föreningarna bedriver under året, men barn- och ungdomsverksamhet och nya idéer prioriteras i syfte att uppmuntra utvecklingen av medlemsföreningarnas verksamhet.

Fältbesök

Fältbesöken till förbundets medlemsföreningar fortsätter som en viktig del av verksamheten. Nytt är att fältbesöken enligt önskemål från föreningen antingen kan ordnas fysiskt eller digitalt. Förbundet vill under sina besök till föreningarna utforska och hjälpa medlemsföreningarna att hitta nya utvecklingsmöjligheter eller lösningar till eventuella problem och att nå sina mål. Dessutom bidrar fältbesöken till att utveckla förbundets medlemsservice och utgör en god grund för samarbeten. En mycket viktig del av fältbesöken är även att kunna diskutera föreningshusens skick och behov av kommande renoveringar eftersom förbundet har möjlighet att förorda om Hembygdsförbundets renoveringsbidrag som tilldelas förbundets medlemsföreningar. År 2022 kommer förbundet speciellt att besöka föreningar på Kimitoön.

Kursverksamhet

Åbolands Ungdomsförbund har åtagit sig uppdraget att fungera som anordnare av de svenskspråkiga ordningsvaktskurserna i Åboland. Under det kommande året ordnas repetitionskurser för ordningsvakter enligt behov. En grundkurs kan ordnas ifall tillräckligt stort intresse finns. Tidpunkt och plats bestäms enligt deltagarnas behov.

Andra aktuella kurser eller skolningar på svenska ordnas enligt efterfrågan och behov. I mån av möjlighet samarbetar förbundet med de övriga landskapsförbunden och FSU genom att ordna gemensamma kurser. Samarbete görs även med andra aktörer inom tredje sektorn.

Desky

Förbundet fortsätter med att erbjuda sina medlemsföreningar relevanta webbverktyg för föreningsarbete. Verktygspaketet Desky som köps av Webbhuset innehåller redskap för rapportering av verksamheten, medlemsregister, dokumenthantering och även bokföringsprogram finns att få. Dessutom erbjuds föreningarna egna hemsidor via det webbpaket som förbundet köper in. Alla dessa tjänster är helt kostnadsfria för förbundets medlemsföreningar. Förbundet för en dialog med Webbhuset för att utveckla dessa verktyg och ordnar även skolningar i hur man hanterar verktygen och vilka funktioner som finns. Målet är att föreningarna ska ha tillgång till så bra digitala verktyg som möjligt för att underlätta arbetet i föreningarna.

Det nya digitala bildarkivet som grundades under projektet Föreningsliv i Arkiv finns även i Desky och förbundet kommer att fortsätta med att uppdatera innehållet enligt uppgifter som fås in. I dagens läge är närmare 380 bilder digitaliserade och tillgängliga för medlemsföreningarna och allmänheten.

3.Föreningshus

24 av våra 32 medlemsföreningar upprätthåller föreningshus, många av dem är kulturhistoriskt värdefulla byggnader och samtliga kräver en hel del underhåll. Vi hjälper våra föreningar med att hålla föreningshuset i skick genom informering om bidrag och kurser. Dessutom deltar ÅUF genom FSU i att förorda om fördelningen av Finlands Hembygdsförbunds renoveringsbidrag. Renoveringarna av de gamla husen blir allt mera krävande och i viss mån krävs även moderniseringar för att husen även i fortsättningen ska vara så användbara som möjligt. Förbundet kan vid behov fungera som bollplank och stöd i diskussioner som berör renoveringarna av föreningshusen.

4.Grundläggande konstundervisning

4.1 Åbolands Teaterskola

Åbolands Teaterskola är en teaterskola för barn och ungdomar i åldern 6-19 år i Pargas stad och Åbo stad. Åbolands Teaterskola följer den allmänna lärokursen för grundläggande konstundervisning i teater. Åbolands Teaterskola finansieras av Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Pargas stad, Åbo stad, Martha och Albin Löfgrens kulturfond samt andra mindre fonder.
Åbolands Teaterskola inledde sin verksamhet hösten 2009 och har sedan dess hållit över 5000 undervisningstimmar och gjort över 60 egna teaterproduktioner och dessutom fungerat som samarbetspart i flera andra produktioner.

Studierna i den allmänna lärokursen omfattar 500 undervisningstimmar och kan genomföras på 6-7 år. Studierna består av gemensamma studier (4 år) och temastudier (2-3 år). Eleverna genomför även en scenframställning per år. Under de gemensamma studierna bekantar sig eleverna med grunderna i teaterkonst. Under temastudierna fördjupas sedan det teaterkonstnärliga uttrycket, tekniken och kunnandet och under det sista året bekantar sig eleverna med teaterns historia och moderna teaterformer. Dessutom gör eleverna sin sista scenframställning som även är ett arbetsprov för studierna vid Åbolands Teaterskola.

Åbolands Teaterskola erbjuder också konstfostran för småbarn (åk 1-2) där eleverna har möjlighet att bekanta sig med teaterkonst före de gemensamma studierna.

Grundläggande konstundervisning våren 2022

Under våren jobbar alla teatergrupper med sina föreställningar eller uppvisningar. Alla grupper har under hösten tränat tillsammans och lärt känna varandra och funderat ut vilken slags scenframställning de vill göra och vad som passar dem. En scenframställning kan vara allt från gestaltning av en uppläst saga till en länge planerad och marknadsförd föreställning med stor publik. Eftersom ÅTS inte har egna utrymmen, försöker vi hitta föreställningsutrymmen genom samarbete med exempelvis Äventyrsparken i Åbo och hoppas på att kunna ha liveföreställningar våren 2022. Högstadieeleverna jobbar under året med temastudier; teaterns delområden och kommer att använda sina kunskaper i sina scenframställningar. De kommer att jobba med bl.a. dramaturgi, regi, scenografi, teknik och kommer att ha kurser med gästlärare i vissa delområden. ÅTS samarbetar med KonsTila genom att bildkonsteleverna ställer ut konstverk med samma tema som någon av teatergruppernas pjäs i samband med föreställningarna. Eventuellt kan även bildkonsteleverna skapa scenografi eller delar av scenografin till någon pjäs.
I maj kan eleverna som deltagit under läsåret förhands anmäla sig till nästa läsår och efter det öppnas den första anmälningsperioden för nya elever.

Hösten 2022

I augusti har nya elever igen möjlighet att anmäla sig om det finns plats. Kulturskolorna i Pargas har diskuterat en gemensam marknadsföringsvideo vilket är ett bra tillskott till marknadsföringen som görs i samband med anmälningen. Besök i skolorna görs i alla fall till de åldersgrupper som är minst representerade i teaterskolans grupper. Åbolands Teaterskola strävar efter att ha en någorlunda jämn fördelning av elever i olika åldrar och det varierar från år till år vilka åldrar som är välrepresenterade. Att öka elevantalet är alltid önskvärt, men skulle antalet öka markant skulle det också kräva mera personalstyrka.

Normal undervisning hålls under höstterminen och vi hoppas på att kunna åka på någon teaterresa med eleverna. Högstadieelevernas temastudier under läsåret 2022-2023 är teaterformer. En kurs i crossdressing med Maria Helander och Sofia Törnqvist är också inplanerad för en eller flera högstadiegrupper. Samarbetet med KonsTila fortsätter att utvecklas och formas. Fortbildning och/eller studieresor för all personal ordnas i mån av möjlighet under höstlovet. Mot slutet av terminen börjar arbetet med att hitta texter eller idéer för gruppernas föreställningar våren 2023.

Övrig verksamhet

Åbolands Teaterskola fortsätter att delta i de gemensamma mötena med nätverket för kulturskolorna i Pargas och jobbar för gemensamma projekt och strukturer samt för att stärka den grundläggande konstundervisningen i Pargas. Som initiativtagare för nätverk för både teaterlärare och de som jobbar administrativt för teaterskolorna i Svenskfinland, fortsätter ÅTS att jobba och utveckla dessa nätverk. Vi strävar efter en liveträff per år och om det inte skett före det är målet att senast under 2022 kunna ordna den första liveträffen för både pedagoger och de som jobbar administrativt.

Under våren 2022 deltar ÅTS i Röda Korsets projekt Cultivera mera genom att erbjuda en teaterworkhop till intresserade seniorer. Workshopen har testats på en referensgrupp redan tidigare och under hela 2022 erbjuds den till seniorer i hela Åboland. Workshopen och Cultivera mera förverkligas med bidrag från Svenska kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet för rekreation för äldre. I samband med att workshopen för seniorer arbetas fram, jobbar personalen även fram motsvarande paket för andra målgrupper. Under 2022 testas alla dessa helheter som förhoppningsvis beställs flitigt i framtiden och blir en del av ÅTS:s vinstbringande verksamhet som ökar självfinansieringsgraden.

Under 2022 vill Åbolands Teaterskola satsa på personalen och kompetenshöjande kurser och samarbeten. I takt med att arbetet för att höja medvetenheten om och standarden på grundläggande konstundervisning, både på lokal och nationell nivå, behövs också fortbildning och gemensamma strategier både kulturskolor och teaterskolor emellan.  För att effektivera och utveckla personalens arbete utreds även möjligheten av att införskaffa ett gemensamt elektroniskt elevregister tillsammans med bildkonstskolan. Detta skulle även betyda bättre service för både elever och vårdnadshavare. Kurser och studiebesök för både elever och personal görs i mån av möjlighet. Genom studie- och teaterbesök kan eleverna få en bredare bild av vad teater och kultur kan vara och vidgar deras vyer.


Utveckling och samarbeten

Åbolands Teaterskola har som mål att fortsätta utveckla den redan mångsidiga och goda undervisningen och samtidigt utveckla och förbättra verksamheten. ÅTS vill målmedvetet jobba för tolerans och öppenhet samt utveckla en jämställdhetsplan specifikt för teaterskolan.

Linda Åkerlund fortsätter som programansvarig, Mecki Ruokolahti som teaterlärare och som timlärare för grupperna för åk 1-2 fungerar Victoria Drugg, Emilia Lindström och Minea Friman. ÅTS är i stort behov av flera lärare då det administrativa jobbet blivit allt mera omfattande och genom nya samarbeten och inkomstkällor hoppas vi att kunna göra detta möjligt. ÅTS arbetar aktivt för att hitta nya finansieringsmodeller och för att kvalificera som mottagare av statsandelarna för grundläggande konstundervisning. Under de senaste två åren har ÅTS sökt och fått pengar från både Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet och ämnar fortsätta att söka pengar därifrån samt upprätthålla kontakt och dialog med dem. Ett konkret exempel på försök att få nya inkomstkällor är teaterworkshopen för seniorer och liknande paket som arbetas fram under läsåret 2021-2022. Dessa paket har funnits i planerna länge, men hittills har ÅTS haft möjlighet att hålla kurser och fortbildningar endast sporadiskt p.g.a. för lite resurser.  Tack vare bidrag kan paketen äntligen förverkligas och utvecklas till en bestående del av ÅTS:s verksamhet. Förutom workshopen för seniorer planeras utbildnings och kurspaket som kan säljas till tex. företag och organisationer, men också skolor, daghem och äldreboenden.  I och med att Äventyrsparken i Åbo gärna utvecklar sin verksamhet på svenska kan något av paketen skräddarsys enligt deras behov. De vill både erbjuda föreställningar och annan barnverksamhet på svenska. 

ÅTS fortsätter gärna de samarbeten som påbörjats med Åbo konservatorium och musikinstitut, Äventyrsparken i Åbo, Åbo Svenska Teater och Kulturskolorna i Pargas. Ett mål är att samarbetena blir något återkommande och bestående. I och med att konstskolan KonsTila också har Åbolands Ungdomsförbund som huvudman nu, utvecklar ÅTS sin verksamhet som en del av en större helhet. En helhet där bildkonst och teater kan samarbeta och planera gemensamma verksamhetsformer och projekt.


Pargas stads ungdomsshow har alltid varit populär bland ÅTS:s elever och hittills har eleverna fått deltagandet i showen till godo i sina teaterstudier. En diskussion om att göra ett mera planerat samarbete mellan Kulturskolorna och ungdomsshowen har nu startats. Tanken är att alla kulturskolor skulle vara med redan i planeringsskedet och på så vis kunna utforma processen så att eleverna kan delta i showen utan att gå miste om studier under tiden. ÅTS skulle gärna se att en högstadiegrupp som helhet kunde integreras i processen.

4.2 Åbolands Bildkonstskola KonsTila

Pargas Konstklubb Pictura r.f. har upprätthållit den privata Konstskolan Pictura från år 1980. 
Vid årsskiftet 2020-21 tog Åbolands Ungdomsförbund över anordnandet av den grundläggande konstundervisningen i bildkonst och konstskolan fick även ett nytt namn - Åbolands Bildkonstskola KonsTila. Den redan över 40 år gamla konstskolan ger grundläggande konstundervisning i bildkonst (allmän lärokurs) enligt Utbildningsstyrelsens direktiv på finska och på svenska. Pargas kulturnämnd har senast godkänt läroplanen 9/2018. Konstskolan är medlem i förbundet Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto och är även en del av Pargas kulturskolor www.kulturskolor.fi   

Under verksamhetsåret 2021-2022 leds bildkonstgrupperna av formgivare (YHS) Stella Tiisala, som även fungerar som programansvarig för konstskolan, samt FM konstnär Arja-Maarit Puhakka. Administrationen sköts av förbundets verksamhetsledare och verksamhetskoordinator i samråd med programansvarige Tiisala. Sammanlagt är närmare 90 elever i åldern 5-18 år anmälda till bildkonstundervisningen som förverkligas i nio olika grupper. Från slutet av år 2018 har konstskolan huserat i nedre våningen av en gammal affärsbyggnad på Fredrikaplanen 4 i Pargas. Under våren 2021 hyrde förbundet mera utrymme i samma byggnad vilket ledde till stora förbättringar då utrymmen används både för undervisning och förvaring av material. Själva undervisningsutrymmet blev rymligare och är nu mera ändamålsenligt. Verksamheten finansieras med hjälp av fondbidrag, projektunderstöd och terminsavgifter. Bildkonstskolans verksamhet finansieras för tillfället av Svenska kulturfonden, Pargas stad, Konstsamfundet, Brita Maria Renlunds minnesfond och Martha och Albin Löfgrens kulturfond, men i takt med att verksamheten växer söks nya finansiärer och finansieringsmodeller.

Verksamheten 2022

Konstskolan ger grundläggande konstundervisning inom bildkonst och därtill förberedande undervisning för studier i konstskolan för barn under skolåldern. Bildkonstskolan fungerar både på svenska och finska i språkbadsgrupper. Språkfördelningen är ca 40% tvåspråkiga, 43% finskspråkiga och 17% är svenskspråkiga. Ungefär en tredjedel d.v.s. ca 28% av eleverna är pojkar.

Enligt Utbildningsstyrelsens direktiv för konstundervisning bör studierna avancera via gemensamma studier till temastudier. Studierna i den allmänna lärokursen omfattar 500 undervisningstimmar som består av gemensamma studier (300h) och temastudier (200h). För att avlägga examen behöver eleven avlägga 500 undervisningstimmar, som tar ungefär 6-7 år. I bildkonstskolan avancerar studierna så att ämnet som behandlas utvidgas och fördjupas varje vår d.v.s. ett år innefattar både gemensamma och temastudier. Elevens rätt till studieplats är kontinuerlig. Konstskolan tar emot nya anmälningar i maj och tar in elever ännu på hösten till de lediga platserna.

Ett år av studier består av olika delar: I läroplanen definieras målsättningar och studiehelheter. Därtill påverkas årets tema av både den valda konsthistoriska perioden eller stilen och kulturen som bildar årets ”läropaket”. Även olika samarbetsprojekt påverkar årets innehåll i undervisningen.

Temat ger en riktgivande ram för årets undervisning. Som tema väljer vi något fenomen som beskriver nutiden och som reflekteras i barnens och ungdomarnas vardag. Temat så att säga lyfter upp de gemensamma ämnena som vi alla upplever och som resultat, syns allt som vi upplever i våra vardagliga liv i de konstverk som vi gör. Elever lär sig att identifiera saker som påverkar hennes konstverk och att de olika elementen i konstverket har olika meningar och budskap. Gemensamt tema och ‘”läropaket” hjälper även läraren att jobba koncentrerat.

Tema för året 2022 är ändring. Coronatiden ändrar vår uppfattning om världen. Ändringen känns även i atmosfären i samhället.  Därför är det viktigt även för barn och ungdomar att fundera på vad allt ändringen kan innehålla:  positivt, negativt, flytande, ljusa saker eller symboliska: ett långt, rakt streck som i början är tjockt men förändras och blir lockigt och smalare.  Tanken är att symboliskt observera vad ändringen kan vara i ett konstverk och bredare vilka känslor det väcker - vågar man göra små eller större ändringar i sitt konstverk, hur vågar vi ta emot ändringen. Ibland lär vi oss att ett ”misstag” är en bra sak och ger oss en möjlighet att ändra konstverkets riktning. Vi behandlar temat fenomen med olika åldersgrupper på olika sätt under åren. Till ändring hör även olika tankar om antagande, apostasi, byte och att förstå korta eller långsiktiga konsekvenser. Konstuppgifterna kan behandla små eller stora saker som klimatförändring, eller för småbarn kan övningen vara att ändra ett elements färg i bilden och forska hur det påverkar andra element eller färger. Eller så kan barn teckna en serie om en larv som blir fjäril. Med högstadieelever funderar vi tex. hur man tillåter sig själv och andra att ändra sin åsikt medan kunskapen växer. Vi kan jämföra vilka färger vi tyckte om som småbarn och nuförtiden. Eller teckna för hand och elektroniskt och jämföra skillnaden i bildens uttryck. Ändringen kan vara negativ, positiv eller någonting däremellan. Vi kommer även att befästa de saker som kvarstår, även om några saker omkring oss ändrar.

Vårt arbete i konstskolan grundar sig ofta på finsk och finlandssvensk vardag men varje år väljer vi även en annan kultur som vi undersöker djupare. År 2022 är det Europas kulturhuvudstad Kaunas i Litauen. Vi ska bekanta oss med deras konst och konstnärer, med folklore, traditioner och mytologi och ta intryck till vår konst. Under året bekantar vi oss med konststilarna avantgarde och art deco som har påverkat i Litauen.

Under 2022 kommer konstskolan att arrangera 3-5 utställningar i vårt nya galleri på våra nätsidor och fysisk ute eller inne enligt möjligheterna. I brist på ett galleriutrymme på orten och pga. coronapandemin söker vi olika andra kreativa lösningar för att visa upp konstverken. En idé är tex. att sätta kopior av konstverken på överraskande platser så som i fönstren, direkt i postlådor, hänga upp i parken, i kundvagnen etc.

Show us your world!

Konstskolan kommer att utveckla sitt projekt Show us your world! som är ett utställningsprojekt för både konstskolelever och alla andra över 13-åringar. Deltagarna förbinder sig till att: planera utställningen, sköta marknadsföring, göra ansökningar, arrangera vernissage osv. Den första motsvarande utställningen arrangerades år 2018 i Pargas Galleria ArtBank och resultatet blev positivt. Den andra arrangeras hösten 2021. Konceptet Show us your world! görs delvis under veckosluten utöver de vanliga undervisningstimmarna. Målet med konceptet är att motivera högstadieelever som har börjat sina konststudier i ett senare skede (efter trean) och vill ha möjlighet att genomföra sina studier och få sitt avgångsbetyg att på detta sätt få ihop de extra timmar som behövs. Genom att delta i projektet har eleverna möjlighet att tjäna in minst 50 studieveckor.  En annan viktig målsättning är även att lyfta fram och ge plats för ungdomarnas egna tankar på hur de ser på världen omkring sig.

Konstskolan har allt mera börjat satsa på mediekonstfostran. Vid sidan om de traditionella bildkonstformerna har betydelsen av bilder i medierna och mediefostran växt starkt under de senaste åren och uttrycksformerna i bildkonst ändrar delvis. Bildkonstskolan vill vara med i utvecklingen och, i takt med att användningen av medier och producerande av eget material till speciellt sociala media ökar bland barn och ungdomar, ta sitt ansvar i att stöda eleverna i ansvarsfull mediehantering. Under hösten 2021 hade konstskolan förmånen att med stöd från Leadergruppen I samma båt göra en del investeringar i nya tekniska redskap som tex. Ipads eftersom eleverna i bildkonstskolan arbetar med sina egna elektroniska portfolion. Vi strävar till att varje elev efter år 2022 har en egen elektronisk portfolio som hjälper dem att följa upp hur kunskaperna utvecklas och studierna avancerar men som också i praktiken är lätt för läraren att upprätthålla.

Omgivning och återanvändning

Konstskolan är på många vis mån om att fungera så ekologiskt som möjligt.

I konstskolan arbetar vi mycket med olika återanvändningsmaterial; skålar och saker med många former. Att undersöka och öppna elektroniska grejer utvecklar haptiska kunskaper och förståelse för olika strukturer. Därtill har föräldrarna samlat plastburkar (för färger) till oss och ett tvätteri har donerat tyg för handdukar. Vi släpper inte ut plastfärger i kloaksystemet. 

 Samarbete och utveckling

Åbolands Teaterskola ÅTS

Konstskolan kommer att utveckla sitt samarbete med Åbolands Teaterskola. Då konstskolorna nu inleder sitt första gemensamma läsår kommer konstskolornas lärare att kunna utbyta tankar och idéer och planera samarbeten mellan teaterskolans och konstskolans grupper. I praktiken kan det betyda att bildkonsteleverna ställer ut konstverk med samma tema som någon av teatergruppernas pjäs i samband med föreställningarna eller att man på annat sätt arbetar kring samma teman. Bildkonsteleverna kan också involveras i att skapa scenografi eller rekvisita till någon av teaterskolans föreställningar. Kurser, verkstäder och övriga verksamhetsformer utöver den grundläggande konstundervisningen planeras även i samarbete mellan konstskolorna. En del av samarbetet innefattar också utredningen av att införskaffa ett gemensamt elektroniskt elevregister som skulle betyda bättre service för både elever och vårdnadshavare. Det skulle också betyda ett bättre uppföljningssystem för konstskolornas lärare och den administrativa personalen.

Kulturskolorna i Pargas

Nätverket Kulturskolorna i Pargas fortsätter sitt samarbete och träffas ungefär 3 gånger per termin. Syftet är bl.a. att öka samarbete med Pargas stad, hitta gemensamma riktlinjer och bjuda in representanter från olika institutioner för att föra det gemensamma utvecklingsarbetet vidare. 

Kulturskolorna har fört diskussioner med Pargas stad om att arrangera ett gemensamt ungdomsprojekt under hösten 2022.

Finlandsmodellen

Pargas stad har från hösten 2021 anlitat ÅUF och bildkonstskolan för att arrangera hobbyverksamhet inom bildkonst i skolorna i Pargas enligt Finlandsmodellen. Sonja Dragon är anställd som lärare och konstskolan planerar och införskaffar material samt stöder henne i genomförandet av klubbverksamheten. Klubbarna som startade hösten 2021 fortsätter våren 2022. Sammanlagt är sex klubbar i bildkonst och hantverk inplanerade i samarbete med hantverksskolan i Pargas.

Musikinstitutet Arkipelag

Konstskolan arrangerade ett tvärkonstnärligt projekt Musicture tillsammans med Musikinstitutet Arkipelag i Pargas under våren 2021. Projektet kommer under 2022 att få fortsättning då ett motsvarande projekt kommer att repeteras och genomföras med samma koncept i Kimito.

Biblioteket i Pargas

Konstskolan deltar, som under de senaste tre åren, i bibliotekets arrangemang kring Harry Potter-kvällen som ordnas varje år.

Samarbete med lokala konstnärer

Fotografen Hans G. Hästbacka kommer att hålla nålhållskamerakurs för eleverna i konstskolan.

Konstskoleleverna har deltagit i evenemanget Lux Arkipelago redan under fyra år. Eleverna utarbetar under ledning av en gästande konstnär ett konstverk till evenemanget. Under två år har konstskolans konstverk till Lux Arkipelago handlat om naturfrågor och detta får fortsättning även i år.

Konstläger

Som en del av utvecklingsarbetet i konstskolan planeras ett konstläger för sommaren 2022. Lägret arrangeras som dagsläger i KonsTilas utrymmen. Tanken är att erbjuda både gamla och potentiella nya elever en möjlighet att utvecklas eller pröva på bildkonsten som hobby. Under lägret är verksamheten lite friare och den erbjuder en fin möjlighet till trevlig och kreativ sommarverksamhet under början av juni månad. I mån av möjlighet kommer konstlägret att genomföras i samarbete med andra lokala aktörer.

Samarbeten med FSU och landskapen

Understöd för amatörteater och teaterkalaset

Genom FSU deltar vi i att stöda den svenskspråkiga amatörteaterverksamheten. Dels hjälper vi med marknadsföring och planering av teaterkalaset: det finlandssvenska teaterlägret för barn och unga som ordnas i början av juni varje år. Dessutom sitter vi med i teater- och kulturutskottet (TOK) som beslutar om produktionsunderstöd och andra bidrag för amatörteaterföreningarna i Svenskfinland som FSU delar ut.

Samarbetskampanjen

FSU planerar tillsammans med landskapen en gemensam interregional samarbetskampanj för att stöda medlemsföreningarna i att återhämta sig i eftersviterna av coronapandemin. Kampanjen ska genom olika nätverk stöda, inspirera och sporra aktiva medlemmar till att hitta nya verksamhetsformer och få erfarenhetsutbyte och kamratstöd från andra föreningar och personer med motsvarande uppdrag. Nätverksträffarna ordnas digitalt över landskapsgränserna och deltagarna blir ihopparade med en person som sköter motsvarande uppgifter i en förening i ett annat landskap. Grupperna har olika teman som tex. ekonomi eller kommunikation. Kampanjen avslutas med en gemensam stor liveträff.

6.Ungdomsföreningsrörelsen

Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. och dess fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. (NSU), Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. och Ålands Ungdomsförbund r.f. (ÅLUF). FSU har därutöver en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS). Rörelsen omspänner 292 lokala ungdomsföreningar, landskapsförbund, lokalförbund och ungdomsringar med 245 föreningshus, 68 teatergrupper och 49 930 personmedlemmar i hela Svenskfinland. 

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen

är en ideell, samlande finlandssvensk folkrörelse, där medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet

är i första hand en ungdomsorganisation, men värdesätter samtidigt samling över generationsgränserna

värnar om det svenska språket, fosterländskhet, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet men är neutral i partipolitiska och religiösa frågor

arbetar för att förstärka ungdomens självförtroende, välbefinnande, samhällsansvar och känsla av samhörighet

eftersträvar ställningstaganden och engagemang i aktuella ungdomsfrågor

upprätthåller en organisation med klar arbetsfördelning mellan olika organisationsnivåer

samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt

De ovannämnda förbunden grundade år 2015 Ungdomsföreningsstiftelsen. Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand utdela understöd till svenskspråkiga uf-medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller som har varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar eller genom att understöda sådana stora och omfattande projekt som är av betydelse för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet.