ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

Verksamhetsplan 2019

Ungdomsföreningsrörelsen

Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. och dess fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. (NSU), Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. och Ålands Ungdomsförbund r.f. (ÅLUF). FSU har därutöver en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS). Rörelsen omspänner 292 lokala ungdomsföreningar, landskapsförbund, lokalförbund och ungdomsringar med 245 föreningshus, 68 teatergrupper och 49 930 personmedlemmar i hela Svenskfinland.   
Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen • är en ideell, samlande finlandssvensk folkrörelse, där medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet • är i första hand en ungdomsorganisation, men värdesätter samtidigt samling över generationsgränserna • värnar om det svenska språket, fosterländskhet, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet men är neutral i partipolitiska och religiösa frågor • arbetar för att förstärka ungdomens självförtroende, välbefinnande, samhällsansvar och känsla av samhörighet • eftersträvar ställningstaganden och engagemang i aktuella ungdomsfrågor • upprätthåller en organisation med klar arbetsfördelning mellan olika organisationsnivåer • samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt 
De ovannämnda förbunden grundade år 2015 Ungdomsföreningsstiftelsen. Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand utdela understöd till svenskspråkiga uf-medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller som har varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar eller genom att understöda sådana stora och omfattande projekt som är av betydelse för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet. 

 

Åbolands Ungdomsförbund


Inledning

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 11 000 personmedlemmar. En del av ÅUF:s föreningar finns representerade i förbundets styrelse. Vår främsta uppgift är att fungera som serviceorgan för medlemsföreningarna samt att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i Åboland. ÅUF driver grundläggande konstundervisning i teater för elever i åldern 7-18 år i Pargas och Åbo genom Åbolands Teaterskola (ÅTS). 
 
ÅUF hör till Finlands Svenska Ungdomsförbund och är medlem i Finlands Hembygdsförbund, Curatio och I Samma Båt. Våra huvudsakliga finansiärer är Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Undervisnings- och kulturministeriet (genom FSU), Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Pargas stad och Kimitoöns kommun. 
 
Våra fyra huvudsakliga värderingar är: flexibilitet, kunskap, kommunikation och talkoanda.


Kansli och personal

Åbolands Ungdomsförbunds kansli verkar i Gamla kommunalstugan i Pargas, Fredrikaplanen 1. Förbundet hyr utrymmen av Pargas stad. ÅUF:s anställda personal består av en verksamhetsledare (Tove Lipponen) och en verksamhetskoordinator (Nicole Mattsson). Dessutom har förbundet en programansvarig (Linda Åkerlund) samt två teaterlärare (Marika “Mecki” Ruokolahti och JuusoMatias Maijanen) anställda inom Åbolands Teaterskola. Utöver detta anställs personal på timbasis för olika projekt, evenemang och kurser. 
 
 

Förbundsledningen 

 
Styrelse och utskott Förbundsstyrelsen består av ordförande, sex till tio ordinarie medlemmar och upp till tre suppleanter. För att stöda förbundets arbete tillsätts utskott enligt behov, dessutom behandlas personalärenden av en arbetsgrupp. 
 
Vår- och höstmöte Under året hålls två ordinarie förbundsmöten. Ett redovisningsmöte i mars-april och ett val- och planeringsmöte i oktober-november. I samband med förbundsmötena ordnas för föreningarna matnyttiga informationstillfällen eller workshopar. 


Information och synlighet

Huvudansvariga: Tove, Nicole och Linda 


Åbolands Ungdomsförbunds medlemsinformation förmedlas huvudsakligen via medlemsbrev och e-postutskick. Kansliet strävar efter att informationen även finns på förbundets webbsidor: www.auf.fi. Dessutom informerar kansliet om aktuella händelser i föreningsvärlden på förbundets Facebook sida och tar medlemmar bakom verksamhetens kulisser på Instagram. 


Verksamhet 


Vår verksamhet är främst projektbetonad tack vare finansieringsmodellen och vår strävan är att konstant utvecklas. Vi verkar inom följande områden: barn- och ungdomsverksamhet, förenings- och kulturevenemang, utbildning, amatörteater och internationell verksamhet. Vi bedriver också kontinuerlig verksamhet genom Åbolands Teaterskola, vars verksamhet följer skolårets kalender med start på hösten och avslutning på våren. 


Barn- och ungdomsverksamhet 


Vårturné

Huvudansvarig: Tove och Nicole 
 
Förbundet fortsätter med att arrangera den populära årliga vårturnén som ordnas under februarimars månadsskiftet. Vårturnén går ut på att erbjuda ÅUF:s medlemsföreningar ett färdigt utarbetat program i form av en workshop till ett förmånligt pris. Workshopen leds av en konstnärlig ledare och kräver alltså inga stora insatser av medlemsföreningarna. Vårturnén riktar sig till barn i lågstadieåldern och tidigare teman har varit bl.a. tårtbakning, dans, matresa, foto och clown. Tanken är att erbjuda medlemsföreningarna ett färdigt utarbetat program till ett förmånligt pris för att erbjuda inspirerande fritidsverksamhet åt barn i glesbygden, öka verksamheten i föreningshusen och minska på föreningsmedlemmarnas arbetsbörda. Temat för år 2019 slås fast under hösten 2018. 


Cityläger

Huvudansvarig: Tove och Nicole 
 
Sommaren 2019 kommer ÅUF att testa på ett helt nytt lägerkoncept. Eftersom så många andra aktörer erbjuder olika läger i skärgården kommer ÅUF detta år att ordna två cityläger som främst kommer att rikta sig till barnen i yttre skärgården. Det två dagar långa äventyren kommer att gå av stapeln under juni månad i Åbo. Deltagarna kommer att få uppleva spännande saker och besöka nya platser samt övernatta i storstaden. Samtidigt kommer lägret också att värna om traditionella värderingar som samarbete och vänskap. Det ena lägret kommer att riktas till barn i åk 1-3 och det andra till barn i åk 4-6.  


Schools in / Konstens natt i Kimito

Huvudansvarig: Tove 
 
ÅUF kommer igen i år att vara med och genomföra skolstartsevenemanget Schools in. Evenemanget ordnas i samband med Konstens natt i Kimito och tillsammans med Kimitoöns kommun, Luckan i Kimito och ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet hoppas på att öka trygghets- och samhörighetskänslan för de nya eleverna och studerandena genom detta evenemang. Evenemanget består av musik, olika programnummer, workshops samt varierande aktiviteter som sumobrottning, graffitimålning, rodeotjur m.m. Programmet skräddarsys enligt ungdomarnas önskemål och planeras under våren 2019. 


Race Åboland

Huvudansvarig: Tove 
 
Hösten 2019 kommer ÅUF att ordna evenemanget Race Åboland. Evenemanget går ut på att lag på 3-5 personer kommer att tävla i ett race där laget så snabbt som möjligt ska ta sig genom en på förhand bestämd rutt och utföra olika uppgifter placerade längs med den. Evenemanget riktar sig till hela familjen och man kan delta i team som består av olika åldrar, men med minst en myndig person. Tanken är att detta ska vara ett roligt evenemang som engagerar såväl tävlandena som även en bred publik som vi hoppas på att vill följa med evenemanget. Vinnarna kommer naturligtvis att få ett pris i någon form. ÅUF hoppas på att evenemanget kan öka samhörighet över språk-, generations- och kulturgränser samt öka kännedomen om Åboland. Evenemanget kan med fördel genomföras i samarbete med t.ex. turismstuderanden vid Axxell. 


Internationella klubben

Huvudansvarig: Nicole 

Den internationella klubben kommer att fortsätta sin verksamhet under ÅUF:s ledning under år 2019. Klubben uppstod som en fortsättning på det internationella ungdomsutbytesprojektet IFGA. Den internationella klubben ordnar månatliga träffar för ungdomar som är intresserade av internationell verksamhet. Under träffarna diskuteras aktuella projektansökningar och program och tanken är att förbättra ungdomarnas kunskap i att skapa, utveckla, delta i och slutföra internationella projekt. Målet med verksamheten är att de unga finner sina styrkor i internationella 

 
sammanhang och lär sig att vara delaktiga medborgare på ett lokalt och globalt plan. Deltagarna hjälper själva till i planeringen av de internationella klubbarnas innehåll. 
 

Utbildning och stöd 


Förbundets utbildningsverksamhet består av såväl kortare kurser som större utbildningsblock. Målet med förbundets utbildningsverksamhet är att erbjuda kurser och utbildning som stöd för utvecklande av verksamheten i medlemsföreningarna. 


ÅUF:s Verksamhetsbidrag

Huvudansvarig: Tove (innehåll och korrespondens), Nicole (ekonomiansvarig) och styrelsen (beslut) 
 
Åbolands Ungdomsförbund stöder sina medlemsföreningar genom att dela ut ett verksamhetsbidrag två gånger per år med ansökningsomgångar i februari och september. Bidraget är menat som stöd för att finansiera alla typer av verksamhet som föreningarna bedriver under året, men barn- och ungdomsverksamhet och nya idéer prioriteras i syfte att uppmuntra utvecklingen av ungdomsföreningsrörelsens verksamhet. 


Just do it! (Bidrag för ungas egna projekt)

Huvudansvarig: Tove (innehåll och korrespondens), Nicole (ekonomiansvarig) och styrelsen (beslut) 
 
Under år 2019 kommer ÅUF att dela ut små bidrag till fria ungdomsgrupper som har egna idéer eller projekt som de vill förverkliga. Målet är att sporra ungdomarna till att själva planera och genomföra egna mindre projekt och idéer. Genom processen har de även möjlighet att få stöd och hjälp av kanslipersonalen och således lära sig mera om de praktiska arrangemangen samt ansöknings- och redovisningsförfaranden. Genom den direkta kontakten till ungdomarna hoppas ÅUF även på att kunna öka samarbetet och synligheten bland ungdomarna. 


Fältbesök

Huvudansvarig: Nicole och Tove 
 
Fältbesöken till förbundets medlemsföreningar fortsätter som en viktig del av verksamheten. Förbundet vill under sina besök till föreningarna utforska och hjälpa medlemsföreningarna att hitta nya utvecklingsmöjligheter eller lösningar till eventuella problem och att nå sina mål. Dessutom bidrar fältbesöken till att utveckla ÅUF:s medlemsservice och utgör en god grund för samarbeten. År 2019 kommer förbundet att besöka nyupptagna föreningar samt satsa på träffar med tänkbara nya medlemsföreningar. Dessutom görs försök till att aktivera ”sovande” föreningar. 

 
Ansöknings/Redovisnings dejour

Huvudansvarig: Tove och Nicole 
 
ÅUF kommer att hålla kvällsöppet en kväll i månaden i samband med ansöknings- och redovisningstider. Tanken är att föreningarna under kvällstid direkt kan ringa, eller skriva frågor till kansliet och snabbt och enkelt kolla upp saker de funderar på. Eftersom kansliet annars inte har öppet på kvällen medan de som arbetar på frivillig basis ofta gör sitt pappersarbete under kvällstid kommer denna dejourservice säkert att uppfylla ett behov. I samband med info om kvällsöppet skickas även små infopuffar med info om bl.a. möjliga bidragsgivare samt tips för hur man göra bra ansökningar och balanserade budgetar ut till föreningarna.

 

Nätkurser

Huvudansvarig: Tove och Nicole 
 
Svenska Folkskolans Vänner utvecklar sitt utbud av nätkurser, där föreningsservice och -arbete ingår. ÅUF kommer att hjälpa skapa och utveckla denna service för ungdomsföreningarna i Åboland och dessutom erbjuda nätföreläsningar om vad aktuella lagförändringar innebär för åtgärder inom föreningarna. ÅUF kommer även att utforska möjligheterna kring att ordna t.ex. pysselworkshops som nätkurser för barn. Dessa kurser kunde dras i föreningens egen regi under den tidpunkt som passar dem bäst. 


Kurser

Huvudansvarig: Nicole och Tove 
 
Åbolands Ungdomsförbund ordnar ordningsvaktskurser samt andra aktuella kurser på svenska i Åboland enligt efterfrågan och behov.  


ESC: Talko på internationell nivå

Huvudansvarig: Nicole 
 
Under våren 2016 ackrediterade sig Åbolands Ungdomsförbund som sändande, mottagande och koordinerande organisation i den europeiska volontärtjänsten ESC (European Solidarity Corps). Volontärtjänsten gäller främst unga i åldern 18-30 år. ÅUF har arbetat med att skapa ett nätverk av lämpliga samarbetspartners och genomförde ett lyckat volontärprojekt sommaren 2018. Således kommer ÅUF att ordna ett nytt projekt under sommaren 2019. Tanken är att förbundets medlemsföreningar genom ÅUF ska kunna ta emot volontärer som extra hjälpande händer i föreningen och att ungdomar från Åboland via förbundet ska ha möjlighet att åka på volontärarbete utomlands. Genom att förbundet fungerar som den officiella mottagaren, koordinatorn eller sändaren minskar den byråkratiska arbetsbördan för den enskilda föreningen. 


Föreningsliv i arkiv

Huvudansvarig: Projektledare med stöd av Tove  
Med inspiration och erfarenhet av projektet Klockars Online av våra kollegor i Österbotten, Svenska Österbottens Ungdomsförbund, vill också Åboland dela med sig av sitt föreningskulturarv i digitalt format. Vi får årligen förfrågningar av såväl medlemsföreningar som utomstående om våra bilder av specifika föreningshus eller -händelser och just nu finns inget enhetligt och fungerande arkiv för dessa. Den finlandssvenska föreningshistorian har utgjort en stor del av samhällsutvecklingen och är därför inte bara viktig för föreningsvärlden utan för hela nationen. Vi kommer således att arkivera vårt material och göra materialet tillgängligt via nätet, samlat på samma plats som SÖU:s material. Vi kommer att samarbeta med olika lokala arkiv (bl.a. Sagalunds åboländska bildarkiv, Pargas stads arkiv och Cultura) och arkiveringsspecialister från Svenska Litteratursällskapet. Projekttiden är 2 år. 

 

Åbolands Teaterskola

Huvudansvarig: Linda med stöd av Mecki och Juuso-Matias samt Jani Lastuniemi, projektledare för Teaterskolan i Svenskfinland 
 
Åbolands Teaterskola är en teaterskola för barn och ungdomar i åldern 7-18 år i Pargas stad och Åbo stad. Åbolands Teaterskola följer den allmänna lärokursen för grundläggande konstundervisning i teater. Åbolands Teaterskolas huvudman är Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. Åbolands Teaterskola finansieras av Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Pargas stad, Martha och Albin Löfgrens kulturfond samt Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.  
 
I Åbolands Teaterskolas undervisning bekantar sig eleverna med grunderna i teaterkonst. Studier i teaterkonst är aktivitetsinriktade och man lär sig genom att göra själv. Övning av interaktion mellan elever betonas liksom att medverka i grupp enligt teaterns normer. Med hjälp av teater- och rollspel förstärks elevens uttrycks- och iakttagelseförmåga. När en pjäs övas lär eleverna sig många olika områden, såsom rollarbete, texttolkning, kroppsuttryck, scenografi, kostymering och mycket annat. 
 
Studierna omfattar 500 undervisningstimmar och kan genomföras på drygt sex år. Dessutom erbjuder Åbolands Teaterskola konstfostran för småbarn (åk 1-2) var eleverna har möjlighet att bekanta sig med teaterkonst före de gemensamma studierna. Studierna består av gemensamma studier (4 år) och temastudier (2-3 år). Eleverna genomför även en scenframställning per år. Under de gemensamma studierna bekantar sig eleverna med grunderna i teaterkonst. De gemensamma studierna består av teman som samarbete och fantasi, kropp, rörelse och röst, berättelse och gestaltning samt improvisation och fördjupning. Första året tränas interaktionsförmåga och deltagande i gruppbaserade teateraktiviteter. Under det andra året tränas helhetsuttrycket genom rörelse, röst och mimik. Under det tredje året bekantar sig eleverna med berättarkonst samt konsten att gestalta olika sagor, berättelser och händelser och under det sista året av gemensamma studier fördjupas kunskaperna i det man tidigare lärt sig. 
 
Under temastudierna fördjupas sedan det teaterkonstnärliga uttrycket, tekniken och kunnandet. Under det första året av temastudier bekantar sig eleverna i olika teaterformer (musikteater, dansteater, dockteater, fysisk teater etc.). Under det andra året introduceras olika delområden av teaterkonsten. Eleverna har möjlighet att fördjupa sig i skådespelararbete, regissörsarbete, ljus- och ljuddesign, kostym, smink och dramaturgi. Under det sista året bekantar sig eleverna med teaterns historia och moderna teaterformer. Dessutom gör eleverna sin sista scenframställning som även är ett arbetsprov för studierna i Åbolands Teaterskola. 
 

Bakgrund 
 
Åbolands Teaterskolas verksamhet började hösten 2009. Under åren har Åbolands Teaterskola erbjudit grundläggande konstundervisning i teaterkonst i medeltal för 100 barn och ungdomar varje år. Sammanlagt har vi inom verksamheten hållit över 4500 undervisningstimmar och gjort 51 egna teaterproduktioner och dessutom fungerat som samarbetspart i flera andra produktioner. Åbolands Teaterskola ordnar även kurser och fortbildning inom teater och drama i skolor, daghem och för olika föreningar, grupper och organisationer.  
 
Läsår 2018-2019 
 
Åbolands Teaterskolas tionde läsår började 3.9.2018. Under läsåret 2018-2019 deltar sammanlagt 95 elever i teaterstudierna. Åbolands Teaterskola har fem teatergrupper för barn och ungdomar i Pargas. I konstfostran för småbarn (åk 1-2) deltar 8 elever, 21 elever deltar i gemensamma studier (åk 3-6) och 13 elever deltar i temastudier (åk 7 och äldre). I juni 2018 godkändes Åbolands Teaterskolas läroplan även i Åbo stad vilket gör det möjligt att starta egna grupper även i Åbo. Fem grupper startar i Åbo: konstforstran för småbarn med 8 elever, två grupper för gemensamma studier med sammanlagt 25 elever och två grupper för temastudier med sammanlagt 19 elever. Grupperna kommer under våren 2018 att arbeta fram egna scenframställningar som visas för allmänheten och skolorna. En liten grupp elever kommer även att börja planera sitt slutarbete under våren 2019 och genomför det under nästa läsår. Grupperna för konstfostran för småbarn i Åbolands Teaterskola förverkligas i ett samarbete med Skärgårdens Kombi och Åbo Arbetarinstitut. Terminsavgifterna för dessa teatergrupper faktureras direkt av Skärgårdens Kombi och Åbo Arbetarinstitut och ingår inte i Åbolands Teaterskolas budget.  Samarbeten mellan Pargas- och Åbogrupperna planeras och gemensamma projekt och samarbeten med andra konstutbildare (t.ex. Musikinstitutet Arkipelag och Konstskolan Pictura) finns i läsårets planering. Åbolands Teaterskolas elever i högstadieålder och äldre har möjlighet att delta i Pargas stads Ungdomsshow 2019 och kan få detta till godo som undervisningstimmar och scenframställning.  Fortbildning för de anställda planeras till hösten 2018 för att får ny kunskap och inspiration.  Under läsåret 2018-2019 påbörjas planeringen av jubileumsläsåret 2019-2020. 
 
Utveckling 
 
Åbolands Teaterskola har som mål att fortsätta utveckla den redan mångsidiga och goda undervisningen och samtidigt utveckla och förbättra verksamheten. Målsättningen är att hitta en struktur som skulle ge både personalen och eleverna den tid och energi de förtjänar utan att arbetet blir alltför intensivt under ett fåtal veckor under våren. I augusti 2018 anställdes Juuso-Matias Maijanen som teaterlärare och kommer att vara ledare för största delen av de nya grupperna i Åbo. Linda Åkerlund som jobbat på Åbolands Teaterskola sedan starten 2009 fortsätter som programansvarig med en anställning på 75%. Marika Ruokolahti kommer att fungera som teaterlärare på 75% och Juuso-Matias som teaterlärare på 50%.  Från och med hösten 2018 kommer de gemensamma studierna att erbjudas från åk 3 i stället för från åk 4. Detta görs dels på grund av den nya läroplanen men också för att kunna skapa mera homogena grupper och jobba enligt ålder. Åbolands Teaterskola ser utveckling av verksamheten och samarbeten med andra som en av de viktigaste uppgifterna just nu för att hålla undervisningen tidsenlig och livskraftig.  Åbolands Teaterskola fortsätter sitt samarbete med projektet Teaterskolan i Svenskfinland. 
 
Kursverksamhet 
 
Åbolands Teaterskola kommer även under läsåret 2018-2019 att fortsätta hålla kurser och fortbildning inom drama och teater i skolor, daghem, föreningar och organisationer.  

 

Amatörteater: understöd och läger

Huvudansvarig: Linda och Tove med stöd av FSU 
 
Genom FSU deltar vi i amatörteaterverksamhet. Dels hjälper vi med marknadsföring och planering av teaterkalaset: det finlandssvenska teaterlägret för barn och unga som ordnas i början av juni varje år. År 2019 ordnas Teaterkalaset på Åland. Dels sitter vi med i teater- och kulturutskottet (TOK) som beslutar om produktionsunderstöd och andra bidrag för amatörteaterföreningarna i Svenskfinland. 


Föreningshus

Huvudansvarig: Tove (korrespondens), Nicole (ekonomi) och styrelsen (beslut) med stöd av FSU 
 
23 av våra 32 medlemsföreningar upprätthåller föreningshus, många av dem är kulturhistoriskt värdefulla byggnader och samtliga kräver en hel del underhåll. Vi hjälper våra föreningar med att hålla föreningshuset i skick genom informering om bidrag och kurser. Dessutom deltar ÅUF genom FSU i att förorda om fördelningen av Finlands Hembygdsförbunds renoveringsbidrag.