ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

Verksamhetsplan 2021

Innehållsförteckning

1.     Åbolands Ungdomsförbund
1.1 Inledning
1.2 Kansli och personal
1.3 Förbundsledningen
1.4 Information och synlighet
2.     Verksamhet
2.1 Barn- och ungdomsverksamhet
2.2 Medlemsservice
2.3 Föreningsliv i arkiv
3.     Grundläggande konstundervisning
3.1 Åbolands Teaterskola
3.2 Åbolands Bildkonstskola (fd. Pictura)
4.     Föreningshus
5.     Samarbeten med FSU och landskapen
6.     Ungdomsföreningsrörelsen
 

1.Åbolands Ungdomsförbund                                      

1.1 Inledning

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 11 000 personmedlemmar. En del av ÅUF:s föreningar finns representerade i förbundets styrelse. Vår främsta uppgift är att fungera som serviceorgan för medlemsföreningarna samt att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i Åboland. Förbundet arbetar enligt fyra följande ledord: flexibilitet, kunskap, kommunikation och talkoanda.

ÅUF driver grundläggande konstundervisning i teater för elever i åldern 7-18 år i Pargas och Åbo genom Åbolands Teaterskola (ÅTS). Dessutom kommer förbundet från den 1.1.2021 att börja driva grundläggande konstundervisning i bildkonst i Pargas då förbundet tar över Konstskolan Picturas verksamhet i sin helhet. Konstskolan Pictura har för tillfället dryga 80 elever och erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och ungdomar i åldern 5-18 år både på svenska och finska. I samband med att förbundet tar över den grundläggande konstundervisningen i bildkonst byter verksamheten namn till Åbolands Bildkonstskola som förkortas ÅBS.

ÅUF hör till Finlands Svenska Ungdomsförbund och är medlem i Finlands Hembygdsförbund, Curatio och I Samma Båt. Våra huvudsakliga finansiärer är Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Folkskolans Vänner, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Pargas stad och Kimitoöns kommun. Dessutom erhåller ÅUF genom FSU statsandelar för ungdomsarbete som delas ut av Undervisnings- och kulturministeriet.

1.2 Kansli och personal

Åbolands Ungdomsförbunds kansli finns på adressen Duvstigen 2, 21600 Pargas. ÅUF:s anställda personal består av en verksamhetsledare, Tove Salovaara, och en verksamhetskoordinator, Nelli Salonen, som även enligt behov kan fungera som producent för den grundläggande konstundervisningens produktioner. Inom den grundläggande konstundervisningen i teater har förbundet anställt en programansvarig, Linda Åkerlund, och en teaterlärare, Marika “Mecki” Ruokolahti, som ansvarar för Åbolands Teaterskolas verksamhet. Från den 1.1.2021 kommer förbundet att anställa Stella Tiisala som programansvarig för den grundläggande konstundervisningen i bildkonst d.v.s. blivande Åbolands Bildkonstskolas verksamhet. Dessutom anställer förbundet från årsskiftet de timlärare som under hösten 2020 varit anställda av konstskolan för att förverkliga undervisningen i bildkonst. Utöver detta anställs personal på timbasis för olika projekt, evenemang och kurser.

1.3 Förbundsledningen

Styrelse och utskott

Förbundsstyrelsen består av ordförande, sex till tio ordinarie medlemmar och upp till tre suppleanter. För att stöda förbundets arbete tillsätts utskott enligt behov, dessutom behandlas personalärenden av en arbetsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande, verksamhetsledare samt programansvarig för ÅTS. Under 2021 kommer ett konstnärligt råd med kunniga personer på konstområdet att tillsättas för att få stöd och synpunkter i hur den grundläggande konstundervisningen på bästa sätt kan drivas och utvecklas i förbundets regi.

Vår- och höstmöte

Under året hålls två ordinarie förbundsmöten. Ett redovisningsmöte i mars-april och ett val- och planeringsmöte i oktober-november. I samband med förbundsmötena ordnas för föreningarna matnyttiga informationstillfällen eller workshopar.

1.4 Information och synlighet

Huvudansvarig: Nelli

Åbolands Ungdomsförbunds medlemsinformation förmedlas huvudsakligen via medlemsbrev, beslutsförteckning och e-postutskick. Aktuell information finns även tillgänglig på förbundets webbsidor: www.auf.fi. Dessutom informerar kansliet om aktuella händelser i föreningsvärlden samt barn- och ungdomsverksamheten på förbundets Facebook sida och tar medlemmar bakom verksamhetens kulisser på Instagram.

2.Verksamhet

Vår verksamhet är främst projektbetonad tack vare finansieringsmodellen och vår strävan är att konstant utvecklas. Vi verkar inom följande områden: barn- och ungdomsverksamhet, förenings- och kulturevenemang, utbildning och amatörteater. Vi bedriver också kontinuerlig verksamhet i grundläggande konstundervisning genom Åbolands Teaterskola och från början av år 2021 även Åbolands Bildkonstskola. Konstundervisningen följer skolårets kalender med start på hösten och avslutning på våren. Mera om den grundläggande konstundervisningen kan läsas i kapitel 3.

2.1 Barn- och ungdomsverksamhet

Cityläger

Huvudansvarig: Nelli

Sommaren 2021 kommer ÅUF igen att ordna ett Cityläger i enlighet med det lyckade koncept som testades sommaren 2019 och utvecklades 2020. Konceptet kunde inte helt p.g.a. corona-epidemin utvecklas enligt planerna år 2020 så arbetet med att få med även finskspråkiga barn från skärgården kommer att fortsätta 2021. ÅUF vill på detta sätt jobba för att förebygga språkmurar bland skärgårdsbarnen och för positiva upplevelser över språkgränserna. Citylägret som främst riktar sig till barnen i yttre skärgården erbjuds för att försäkra att även de barn som har skärgården som sin vardag har möjligheten att delta i ett läger som ger dem en annorlunda och spännande sommarupplevelse. Det två dagar långa äventyret kommer att gå av stapeln under juni månad i Åbo. Deltagarna kommer att få uppleva spännande saker och besöka nya platser samt övernatta i storstaden. Samtidigt kommer lägret också att värna om traditionella värderingar som samarbete och vänskap.

Back to school / Konstens natt i Kimito

Huvudansvarig: Tove

ÅUF kommer igen i augusti 2021 att vara med och genomföra skolstartsevenemanget Back to school som ordnas den första fredagen efter skolstart. Evenemanget ordnas i samband med Konstens natt i Kimito och tillsammans med Kimitoöns kommun, Luckan i Kimito och ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet hoppas på att öka trygghets- och samhörighetskänslan för de nya eleverna och studerandena genom detta evenemang. Evenemanget består av musik, olika programnummer, workshops, utomhusbio samt varierande aktiviteter som tex. Bubbelfotboll. Programmet skräddarsys enligt ungdomarnas önskemål och planeras i samråd mellan alla parter under våren 2021.

Höstturné

Huvudansvarig: Tove och Nelli

Förbundet fortsätter med att arrangera den populära årliga workshopsturnén som igen i år ordnas i oktober-november. Turnén går ut på att erbjuda ÅUF:s medlemsföreningar ett färdigt utarbetat program i form av en workshop till ett förmånligt pris. Workshopen leds av en professionell ledare och kräver alltså inga stora insatser av medlemsföreningarna. Höstturnén riktar sig till barn i lågstadieåldern och tidigare teman har varit bland annat tårtbakning, dans, mellanmål och clown. Tanken är att erbjuda medlemsföreningarna ett färdigt utarbetat program till ett förmånligt pris för att erbjuda inspirerande fritidsverksamhet åt barn i glesbygden, öka verksamheten i föreningshusen och minska på föreningsmedlemmarnas arbetsbörda. Temat för år 2021 slås fast under våren.

Just do it! (Bidrag för ungas egna projekt)

Huvudansvarig: Tove, Nelli och styrelsen (beslut)

Under år 2021 kommer ÅUF att fortsätta med att dela ut små bidrag till fria ungdomsgrupper som har egna idéer eller projekt som de vill förverkliga. Under det första året delade förbundet ut bidrag till fem grupper och sammanlagt berördes ca 100 barn och ungdomar direkt eller indirekt av gruppernas projekt. Målet är att sporra ungdomarna till att själva planera och genomföra egna mindre projekt och idéer för att öka barnens och ungdomarnas påverkningsmöjligheter i samhället. Genom processen har de även möjlighet att få stöd och hjälp av kanslipersonalen och således lära sig mera om de praktiska arrangemangen samt ansöknings- och redovisningsförfaranden. Genom den direkta kontakten till ungdomarna hoppas ÅUF även på att kunna öka samarbetet och synligheten bland ungdomarna.

2.2 Medlemsservice

Förbundets medlemsservice består av rådgivning, utbildning, ekonomiskt stöd och erbjudande av olika webbverktyg för att underlätta arbetet i föreningen. Utbildningsverksamheten består av såväl kortare kurser som större utbildningsblock. Målet med förbundets serviceverksamhet är att erbjuda kurser och utbildning samt verktyg och ekonomiskt stöd som ger föreningarna bästa möjliga förutsättningar för drivandet och utvecklandet av föreningsverksamheten.

Projekt Start Upp!

Huvudansvarig: Tove

I förbundets strategiseminarium Förening 2020 som ordnades våren 2020 kom det fram att förbundets medlemsföreningar önskar stöd och hjälp i att starta upp egna projekt. Som svar på denna önskan ordnar förbundet under år 2021 Projekt Start Upp! som har som syfte att steg för steg hjälpa de föreningar som deltar att starta upp ett eget projekt. Utbildningen består av fem delar varav del 1 är en gemensam kickoff som ordnas i slutet av februari 2021 och där föreningarna tillsammans brainstormar om möjliga projektidéer som de skulle vilja förverkliga. Därefter väljer föreningarna en idé som de vill arbeta vidare med. De följande fyra delarna ordnas som digitala skolningar där man i del två arbetar med att skriva en projektplan och göra upp en budget för det valda projektet. I del tre får föreningarna arbeta med hur man gör en bra bidragsansökan för att få finansiering för sitt projekt och i del fyra planeras på en konkret nivå genomförandet av projektet. I den femte och sista delen utvärderar föreningarna sina projekt och får hjälp i att fundera på redovisningen av sitt projekt. Under hela processen förväntas föreningarna självständigt men med stöd av förbundets kanslipersonal arbeta vidare med sitt projekt mellan träffarna. Under år 2021 har 5-6 medlemsföreningar möjlighet att delta i Projekt Start Upp! och då bör en till två personer i föreningen binda sig till att delta i alla tillfällen. Målet med projektet är att ge föreningarna kunskap och konkreta verktyg i att starta upp och genomföra egna projekt. Dessutom bör föreningarna få kunskap i hur man gör kvalitativa ansökningar och redovisningar för att försäkra en tillräcklig finansiering för att kunna genomföra de valda projekten. Det handlar alltså om att på en konkret nivå höja kompetensen i föreningarna för att förbättra kvaliteten av projekten som drivs av föreningarna.

Ordförandeträffar

Huvudansvarig: Tove

Under förbundets strategiseminarium Förening 2020 önskades även ordförandeträffar som genast startades våren 2020 med en första ordförandeträff som ordnades digitalt i maj p.g.a. det rådande undantagstillståndet. Konceptet med digital träff visade sig så lyckat att förbundet beslöt att även i fortsättningen ordna dessa träffar i digital form. Träffarna ger ordföranden från ett mycket geografiskt utspritt område en möjlighet att träffas och diskutera aktuella ärenden och problem samt att utbyta kunskap och fungerande verksamhetsmodeller med varandra. I samband med dessa träffar ordnar förbundet även, enligt önskemål, skolningar eller föreläsningar kring aktuella teman.

ÅUF:s Verksamhetsbidrag

Huvudansvarig: Tove, Nelli och styrelsen (beslut)

Åbolands Ungdomsförbund stöder sina medlemsföreningar genom att dela ut ett verksamhetsbidrag två gånger per år med ansökningsomgångar i februari och september. Bidraget är menat som stöd för att finansiera alla typer av verksamhet som föreningarna bedriver under året, men barn- och ungdomsverksamhet och nya idéer prioriteras i syfte att uppmuntra utvecklingen av ungdomsföreningsrörelsens verksamhet.

Fältbesök

Huvudansvarig: Tove och Nelli

Fältbesöken till förbundets medlemsföreningar fortsätter som en viktig del av verksamheten. Förbundet vill under sina besök till föreningarna utforska och hjälpa medlemsföreningarna att hitta nya utvecklingsmöjligheter eller lösningar till eventuella problem och att nå sina mål. Dessutom bidrar fältbesöken till att utveckla förbundets medlemsservice och utgör en god grund för samarbeten. År 2021 kommer förbundet att be föreningar som önskar att vi gör ett fältbesök till dem själva tar kontakt och bjuder in oss.

Ordningsvaktskurser

Huvudansvarig: Tove

Åbolands Ungdomsförbund har åtagit sig uppdraget att fungera som anordnare av de svenskspråkiga ordningsvakskurserna i Åboland. Under våren ordnas en repetitionskurs för ordningsvakter. Under hösten ordnas en grundkurs ifall tillräckligt stort intresse finns. Tidpunkt och plats bestäms enligt deltagarnas behov.

Andra aktuella kurser eller skolningar på svenska i Åboland ordnas enligt efterfrågan och behov.

Desky

Huvudansvaring: Tove

Förbundet fortsätter med att erbjuda sina medlemsföreningar relevanta webbverktyg för föreningsarbete. Verktygspaketet Desky som köps av Webbhuset innehåller redskap för rapportering av verksamheten, medlemsregister, dokumenthantering och även bokföringsprogram finns att få. Dessutom erbjuds föreningarna egna hemsidor via det webbpaket som förbundet köper in. Alla dessa tjänster är helt kostnadsfria för förbundets medlemsföreningar. Förbundet för en dialog med Webbhuset för att utveckla dessa verktyg och ordnar även skolningar i hur man hanterar verktygen och vilka funktioner som finns. Målet är att föreningarna ska ha tillgång till så bra digitala verktyg som möjligt för att underlätta arbetet i föreningarna.

2.3 Föreningsliv i arkiv

Huvudansvarig: Projektledaren Sofia med stöd av Nelli

Med inspiration och erfarenhet av projektet Klockars Online av våra kollegor i Österbotten, Svenska Österbottens Ungdomsförbund, vill också Åboland dela med sig av sitt föreningskulturarv i digitalt format. Projektet Föreningsliv i arkiv har stött på en del problem på vägen men har nu kört igång med en pilot under hösten 2020 med stöd från Svenska Litteratursällskapet. Under pilotfasen ligger fokus på föreningar och material som relaterar till kommande jubileum inom de närmaste tre åren. Pilotfasen kommer att fortsätta under våren 2021 även då med stöd från SLS. Förbundet får årligen förfrågningar av såväl medlemsföreningar som utomstående om våra bilder av specifika föreningshus eller -händelser och just nu finns inget enhetligt och fungerande arkiv för dessa. Den finlandssvenska föreningshistorian har utgjort en stor del av samhällsutvecklingen och är därför inte bara viktig för föreningsvärlden utan för hela nationen. Vi kommer således att arkivera vårt material och göra materialet tillgängligt via nätet. Vi kommer att samarbeta med olika lokala arkiv (bl.a. Sagalunds åboländska bildarkiv, Pargas stadsarkiv och Cultura) samt våra kollegor på Svenska Österbottens Ungdomsförbund och arkiveringsspecialister från Svenska Litteratursällskapet.

3.Grundläggande konstundervisning

3.1 Åbolands Teaterskola

Huvudansvarig: Linda med stöd av Mecki

Åbolands Teaterskola är en teaterskola för barn och ungdomar i åldern 7-19 år i Pargas stad och Åbo stad som följer den allmänna lärokursen för grundläggande konstundervisning i teater. Åbolands Teaterskolas huvudman är Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. och teaterskolan finansieras av Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Pargas stad, Åbo stad, Martha och Albin Löfgrens kulturfond samt andra mindre fonder.

Åbolands Teaterskola inledde sin verksamhet hösten 2009 och har sedan dess hållit över 5000 undervisningstimmar och gjort närmare 60 egna teaterproduktioner och dessutom fungerat som samarbetspart i flera andra produktioner.

Studierna i den allmänna lärokursen omfattar 500 undervisningstimmar och kan genomföras på 6-7 år. Studierna består av gemensamma studier (4 år) och temastudier (2-3 år). Eleverna genomför även en scenframställning per år. Under de gemensamma studierna bekantar sig eleverna med grunderna i teaterkonst.

Under temastudierna fördjupas sedan det teaterkonstnärliga uttrycket, tekniken och kunnandet och under det sista året bekantar sig eleverna med teaterns historia och moderna teaterformer. Dessutom gör eleverna sin sista scenframställning som även är ett arbetsprov för studierna vid Åbolands Teaterskola.

Åbolands Teaterskola erbjuder också konstfostran för småbarn (åk 1-2) där eleverna har möjlighet att bekanta sig med teaterkonst före de gemensamma studierna.

Verksamheten 2021

Våren 2021

För 2021 kommer samarbeten att vara ett centralt tema. Under läsåret 2019-2020 har samarbeten och kontakter skapats med olika aktörer som alla är måna om att fortsätta att utveckla dessa samarbetsmöjligheter. Samarbetet som påbörjats med Åbo konservatorium och musikinstitut och Äventyrsparken i Åbo fortsätter och utvecklas vidare och Kuturskolorna i Pargas fortsätter att träffas och diskutera samarbeten och gemensamma strukturer. Den stora förändringen här sker i och med att bildkonstskolan flyttar sin verksamhet under Åbolands Ungdomsförbunds regi. Under våren -21 kommer teaterskolan och konstskolan att genomföra det som planerats för läsåret 2020-2021 och således endast inleda planeringen av gemensamma projekt under hösten -21.

Åbolands Teaterskola har länge velat samarbeta med Åbo Svenska Teater på något sätt. Våren 2019 spelade en grupp föreställningen ”Hej, har vi träffats förut?” på Tiljan och under hösten 2020 spelar Åbo Svenska Teater föreställningen ”Hemåt över isen” där 5 av ÅTS:s nuvarande eller utexaminerade elever medverkar. Förhoppningsvis är det här en början till ett mera kontinuerligt samarbete med teatern.

På grund av coronapandemin sköts 10-årsjubileumsproduktionen Marsipanpojken upp till hösten 2020, så under våren 2021 hålls ett lugnare tempo än vanligt. Lågstadieeleverna gör småskaliga föreställningar eller uppvisningar, men ÅTS strävar efter att ändå kunna bjuda in skolklasser till föreställningarna.

Både i Pargas och Åbo påbörjas planeringen av slutarbeten som genomförs hösten 2021.

I och med att slutarbetsgruppen i Åbo samarbetade med Äventyrsparken våren 2020 och diskuterade vidare samarbeten, planerar vi att i någon mån spela föreställningar på deras teater Timantti, med någon av Åbogrupperna våren 2021 eller i framtiden. Äventyrsparken vill gärna utveckla sitt svenska utbud vilket ÅTS gärna hjälper till med. Även i Åbo görs dock mera småskaliga föreställningar än normalt den här våren.

I maj är det som vanligt förhandsanmälning för gamla elever, men också anmälning för nya elever görs i maj gemensamt med bildkonstskolan.

Hösten 2021

I augusti har nya elever igen möjlighet att anmäla sig om det finns plats. Kulturskolorna i Pargas har diskuterat en gemensam marknadsföringsvideo vilket är ett bra tillskott till marknadsföringen som görs i samband med anmälningen. Besök i skolorna görs i alla fall till de åldersgrupper som är minst representerade i teaterskolans grupper. Åbolands Teaterskola strävar efter att ha en någorlunda jämn fördelning av elever i olika åldrar och det varierar från år till år vilka åldrar som är välrepresenterade. Att öka elevantalet är alltid önskvärt, men skulle antalet öka markant skulle det också kräva mera personalstyrka.

Normal undervisning hålls under höstterminen och vi hoppas på att kunna åka på någon teaterresa med eleverna. Samarbetet med Åbolands Bildkonstskola inleds och det gemensamma verksamhetsåret planeras mera i detalj. Fortbildning och/eller studieresor för all personal ordnas i mån av möjlighet under höstlovet. ÅTS siktar på att kurspaket för skolor, daghem, äldreboende och företag färdiga att erbjuda under hösten 2021. Mot slutet av terminen börjar arbetet med att hitta texter eller idéer för gruppernas föreställningar våren 2022.

Hösten 2021 står igen några elever inför utexaminering. I Pargas kommer 4 elever att göra sitt slutarbete och 5 elever i Åbo. Teaterlärarna diskuterar tillsammans med eleverna olika alternativ till slutarbete. Vi utgår sedan ifrån deras önskemål och idéer och planerar tillsammans en helhet. Planeringen börjar redan under våren -21 och arbetet, repetitionerna och förställningarna görs under hösten. Målsättningen är att eleverna får förverkliga en egen idé, utmana sig konstnärligt och vara med och jobba fram en produktion med allt det innebär, helt själva.

Utveckling

Åbolands Teaterskola har som mål att fortsätta utveckla den redan mångsidiga och goda undervisningen och samtidigt utveckla och förbättra verksamheten. ÅTS arbetar även aktivt för att hitta nya finansieringsmodeller och för att kvalificera som mottagare av statsandelarna för grundläggande konstundervisning.

Linda Åkerlund fortsätter som programansvarig, Mecki Ruokolahti som teaterlärare och Nelli Salonen som producent via Åbolands Ungdomsförbund. En hög prioritet är att i enlighet med ett förhoppningsvis höjt elevantal åtminstone i Pargas, kunna höja hela personalens anställningsprocenter, men också att anställa timlärare för några av teatergrupperna.

ÅTS vill fortsätta att utveckla verksamheten främst genom samarbeten. ÅTS fortsätter gärna de samarbeten som påbörjats med Åbo konservatorium och musikinstitut, Äventyrsparken i Åbo, Åbo Svenska Teater och kulturskolorna i Pargas. Ett mål är att samarbetena blir något återkommande och bestående. I och med att konstskolan också har Åbolands Ungdomsförbund som huvudman nu, utvecklar ÅTS sin verksamhet som en del av en större helhet. En helhet där bildkonst och teater kan samarbeta och planera gemensamma verksamhetsformer och projekt.

Pargas stads ungdomsshow har alltid varit populär bland ÅTS:s elever och hittills har eleverna fått deltagandet i showen till godo i sina teaterstudier. En diskussion om att göra ett mera planerat samarbete mellan kulturskolorna och ungdomsshowen har nu startats. Tanken är att alla kulturskolor skulle vara med redan i planeringsskedet och på så vis kunna utforma processen så att eleverna kan delta i showen utan att gå miste om studier under tiden. ÅTS skulle gärna se att en högstadiegrupp som helhet kunde integreras i procesessen.

Hösten 2021 planeras utformningen av utbildnings- och kurspaket som kan säljas till t.ex. företag och organisationer, men också skolor, daghem och äldreboenden. Paketen är en del av metoderna i att hitta nya finansieringsmodeller för att kunna trygga finansieringen av den grundläggande konstundervisningen. Dessa paket har funnits i planerna länge, men hittills har ÅTS haft möjlighet att hålla kurser och fortbildningar endast sporadiskt p.g.a. för lite resurser.  Det har endast funnits möjlighet att enligt efterfrågan planera och hålla kurser, men nu vill ÅTS satsa på att jobba fram färdiga paket som erbjuds och hålls kontinuerligt. Eftersom Äventyrsparken i Åbo gärna utvecklar sin verksamhet på svenska kan något av paketen skräddarsys enligt deras behov. De vill både erbjuda föreställningar och annan barnverksamhet på svenska. 

3.2 Åbolands Bildkonstskola

Huvudansvarig: Stella

Under våren 2020 tog Åbolands Ungdomsförbund initiativet till att ta över den grundläggande konstundervisningen i bildkonst som hittills drivits av föreningen Pargas Konstklubb Pictura rf. Såväl personalen som styrelsen i Pictura välkomnade förslaget och vid Pargas Konstklubb Pictura rf:s årsmöte den 15.6.2020 togs beslutet att överlåta verksamheten till Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. från den 1.1.2021. Konstskolan byter i samband med den juridiska flytten namn till Åbolands Bildkonstskola (ÅBS) emedan själva verksamheten hålls så gott som oförändrad. I samband med att förbundet tar över verksamheten anställs även den personal som arbetat för Pictura i fortsättningen av ÅUF och den egendom som hänför sig till bildkonstskolans verksamhet överförs i förbundets ägo.

Åbolands Bildkonstskola ger grundläggande konstundervisning i bildkonst enligt utbildningsstyrelsen direktiv och håller därtill förberedande undervisnings för barn under skolåldern. Åbolands Bildkonstskola fungerar både på svenska och finska i språkbadsgrupper och studierna i den allmänna lärokursen omfattar 500 undervisningstimmar som består av gemensamma studier (300h) och temastudier (200h). I Bildkonstskolan avancerar studierna så att ämnet som behandlas utvidgas och fördjupas varje vår d.v.s. ett år innefattar både gemensamma och temastudier.

Under verksamhetsåret 2020-2021 leds bildkonstgrupperna av formgivare (YHS) Stella Tiisala, FM, konstnär Arja-Maarit Puhakka och keramiker Anna Nyreen. Sammanlagt är ca 80 elever anmälda till bildkonstundervisningen som förverkligas i nio olika grupper. Från slutet av år 2018 har konstskolan huserat i nedre våningen av en gammal affärsbyggnad på Fredrikaplanen i Pargas. Utrymmet används både för undervisning och förvaring av material och är tillgängligt och ändamålsenligt.

Bildkonstskolans verksamhet finansieras för tillfället av Svenska kulturfonden, Pargas stad, Konstsamfundet och Martha och Albin Löfgrens kulturfond, men i takt med att verksamheten växer söks nya finansiärer och finansieringsmodeller. Bildkonstskolan är medlem i Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto.

Verksamheten 2021

Årets studiehelheter påverkas av ett valt tema samt konstperioden och kulturen. Dessutom påverkas undervisningen av olika samarbetsprojekt. Temat för 2021 är visuellt minne. I samband med temat undersöker grupperna hur man ser klart och oklart och diskuterar om vad man minns av det som man just sett eller gjort. Grupperna kommer att arbeta med att kopiera bilder utantill och undersöka varför man kopierat samma eller olika saker från samma bild. Med de äldre eleverna behandlas temat även genom forskningsbaserad kunskap och diskussion om intuition och rätta svar. Dessutom kommer grupperna att bekanta sig med Europas kulturhuvudstad 2021 och välja en konstperiod som de tycker syns mest i huvudstadens kultur.

Konstskolan har allt mera börjat satsa på även mediekonstfostran som under det föregående verksamhetsåret gjordes genom en satsning på filmningslektioner. Vid sidan om de traditionella bildkonstformerna har betydelsen av bilder i medierna och mediefostran växt starkt under de senaste åren och uttrycksformerna i bildkonst ändrar delvis. Bildkonstskolan vill vara med i utvecklingen och, i takt med att användningen av medier och producerande av eget material till speciellt sociala media ökar bland barn och ungdomar, ta sitt ansvar i att stöda eleverna i ansvarsfull mediehantering. Bildkonstskolans önskan är att kunna öka mängden av iPads i undervisningen för att eleverna ska ha möjligheter till att arbeta mera med sina egna elektroniska portfolion. Under hösten 2021 kommer animatör och konstnär Fanni Maliniemi ha en kurs i att tillverka små animationer, GIFs.

Omgivning och återanvändning

Ett återkommande tema är utforskande av omgivningen samt återanvändningen av material. I konstskolan arbetar man med många olika material så som färger, gips, återanvänt material av olika slag samt öppnande och undersökande av elektroniska grejer som utvecklar elevernas haptiska kunskaper och förståelse för olika strukturer. Konstskolan arbetar mycket med återanvändning av olika material i olika former av både kostnads och ekologiska skäl. Konstskolan är mån om att inte hälla tex. plastfärger i kloaksystemet och återanvänder överblivet gips från en tandtekniker. Dessutom återanvänds plastburkar för färger och ett tvätteri har donerat tyg för handdukar. Allt avfall sorteras.

Samarbetsprojekt

Musik i bilder är ett projekt där konstskolan kommer att samarbeta med Musikinstitutet Arkipelag genom att göra visuellt material till musikinstitutets konsert under våren 2021. Konstskolans elever kommer att tillverka videokonst som projiceras under konserten på instrument, rök och kläder. I projektet arbetar även den professionella konstnären Fanni Maliniemi som använder videomapping –teknik i projektet.

I Lux Archipelago som är ett evenemang som framhäver ljuskonst kommer ljusdesignern Vespa Laine att arbeta med eleverna och lära dem att måla med pigmentrika färger på glas. Sedan får eleverna utforska hur ljuset påverkar dessa konstverk då de färgade glasen projiceras ute i naturen genom en sällsynt Pani-projektor.

I projektet Miljökonst Graffiti kommer eleverna att få tillverka ett graffitikonstverk på konstruktionerna för Hessunds bron. Det blir intressant för eleverna att få lära sig om graffitikonst och sedan förverkliga ett eget publikt konstverk. Projektet är ett samarbete med Pargas stad.

Show us your world är ett stort projekt som inte enbart riktar sig till konstskolans elever utan till alla intresserade över 13 år gamla ungdomar i Pargas. I projektet genomför ungdomarna en utställning och deltagarna kommer själva att arbeta med alla aspekter av utställningen och lära sig att planera utställningen, göra ansökningar, sköta marknadsföring och arrangera vernissage. Projektet är en fortsättning på tidigare arrangerade och lyckade utställningar som konstskolan genomfört med ungdomar. Hela 50 studietimmar kan räknas till godo för den grundläggande konstundervisningen. Konseptet Show us your world! presenteras i högstadierna och gymnasierna inom deras konstundervisning. Eleverna från dessa skolor har inför detta möjligheten att arbeta på konstskolan under sin egen fritid, delta i vår undervisning och använda konstskolans material.

Konstskolans programansvariga Stella Tiisala kommer tillsammans med Paola Fraboni från Sykustens ordkonstskola och Linda Mannila från Make it Finland att arrangera en kurs som heter Kultur möter Digiteknik. Under kursen möter kulturen digitekniken genom att kombinera bild- och ordkonst, digitala effekter och programmering. Kursen kan eleverna räkna till godo i den grundläggande konstundervisningen.

Under år 2021 hoppas konstskolan på att kunna erbjuda tvåspråkigt Färghopp / Väriloikka som baserar sig på metoden färgbad för bebisar i Familjehuset Ankaret där även rådgivningstjänsterna huserar. Detta kunde bli en del av familjecentrets förebyggande arbete. Kurserna dras av Stella Tiisala som deltagit i en metodkurs i Björneborgs Centrum för barnkultur.

Utöver dessa projekt genomförs småskaligare samarbeten med Pargas stads bibliotek, Fotocentrum Peri i Åbo samt Byggnadsvårdsförenigen Curatio.

Utveckling

Genom att konstskolan nu flyttar in under Åbolands Ungdomsförbund som sedan tidigare driver Åbolands Teaterskola och har goda erfarenheter av den grundläggande konstundervisningen kommer konstskolan att få många nya synvinklar och möjligheter att utvecklas. Konstskolan kommer att utveckla sitt samarbete med Åbolands Teaterskola och detta kommer på ett konkret plan att inledas under hösten 2021. Genom synergieffekterna med förbundet och teaterskolan kommer konstskolan att kunna fortsätta utvecklandet av den redan goda bildkonstundervisningen samt nysatsningarna på mediafostran. Genom samarbete med en annan konstform kan nya verksamhetsformer, projekt och kurser utformas. Överföringen av verksamheten till en ny organisation kräver naturligtvis även ett stort arrangemang av alla parter för att integreringen av den nya verksamheten ska lyckas på bästa möjliga sätt. Alla parter är dock mycket ivriga och engagerade i processen. I samband med att verksamheten flyttar byter även konstskolan namn och behöver i samband med den nya lanseringen under förbundet nytt grafiskt material i form av en ny logo och hemsida som matchar ÅUF och ÅTS grafiska material. Detta kommer naturligtvis att medföra en del extra kostnader under verksamhetsåret 2021 men i slutändan hoppas förbundet att den effektivering som sker i ledningen och administrationen samt de synergieffekter som fås av samarbetet med teaterskolan kan leda till större utveckling med de gemensamma resurser som finns tillgängliga inom organisationen.

4.Föreningshus

Huvudansvarig: Tove och styrelsen (beslut) med stöd av FSU

24 av våra 32 medlemsföreningar upprätthåller föreningshus, många av dem är kulturhistoriskt värdefulla byggnader och samtliga kräver en hel del underhåll. Vi hjälper våra föreningar med att hålla föreningshuset i skick genom informering om bidrag och kurser. Dessutom deltar ÅUF genom FSU i att förorda om fördelningen av Finlands Hembygdsförbunds renoveringsbidrag.

5. Samarbeten med FSU och landskapen

Understöd för amatörteater och teaterkalaset

Huvudansvarig: Tove och Linda med stöd av FSU

Genom FSU deltar vi i amatörteaterverksamhet. Dels hjälper vi med marknadsföring och planering av teaterkalaset: det finlandssvenska teaterlägret för barn och unga som ordnas i början av juni varje år. År 2021 ordnas Teaterkalaset i Österbotten. Dessutom sitter vi med i teater- och kulturutskottet (TOK) som beslutar om produktionsunderstöd och andra bidrag för amatörteaterföreningarna i Svenskfinland som FSU delar ut.

De ungas förening (demokrati, engagemang och ansvar)

Huvudansvarig: Tove
Samarbetsprojekt med Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU). Hur engageras unga? Vilka verktyg behöver de? Hur skapas långsiktigt engagemang i ett samhälle som tenderar att gå mot punktinsatser.

6.Ungdomsföreningsrörelsen

Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. och dess fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. (NSU), Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. och Ålands Ungdomsförbund r.f. (ÅLUF). FSU har därutöver en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS). Rörelsen omspänner 292 lokala ungdomsföreningar, landskapsförbund, lokalförbund och ungdomsringar med 245 föreningshus, 68 teatergrupper och 49 930 personmedlemmar i hela Svenskfinland. 

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen

är en ideell, samlande finlandssvensk folkrörelse, där medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet

är i första hand en ungdomsorganisation, men värdesätter samtidigt samling över generationsgränserna

värnar om det svenska språket, fosterländskhet, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet men är neutral i partipolitiska och religiösa frågor

arbetar för att förstärka ungdomens självförtroende, välbefinnande, samhällsansvar och känsla av samhörighet

eftersträvar ställningstaganden och engagemang i aktuella ungdomsfrågor

upprätthåller en organisation med klar arbetsfördelning mellan olika organisationsnivåer

samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt

De ovannämnda förbunden grundade år 2015 Ungdomsföreningsstiftelsen. Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand utdela understöd till svenskspråkiga uf-medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller som har varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar eller genom att understöda sådana stora och omfattande projekt som är av betydelse för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet.