Beslutsförteckningar från Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf:s styrelsemöten

Beslutsförteckning 1.2019
Från förbundsstyrelsens möte i Pargas den 13.3.2019 

 
 • Vårmötesärenden

Förbundspersonalen kunde inte presentera bokslutet, eftersom bokföringsfirman inte hade levererat boksutet enligt förbundets kriterier. Bokslutet var därmed omöjligt att granska. Förbundsstyrelsen godkände verksamhetsberättelsen för år 2018 med förutsättningen att verksamhetsårets resultat justeras enligt bokslutet, efter att detta har godkänts på följande möte.

 
 • ÅUF:s verksamhetsbidrag

Två av mötesdeltagarna anmälde jäv i ärendet, ordförande och de övriga styrelsemedlemmarna beslöt att godkänna kansliets förslag A, det vill säga lite bidrag åt alla sökande enligt följande: Nagu Hembygdsförening 200 € för skärgårdens gårdsloppisrally, Teaterboulage 350 € för höstens ungdomspjäs, Korpo Ungdomsförening 350 € för uppsättning av pjäsen Fint folk av Eric Sundelius och Iniö Ungdomsförening 200 € för nöjes- eller skidresa för medlemmarna.

 
 • Beslutsförteckningar

Styrelsen beslöt enhälligt att i fortsättningen så snabbt som möjligt efter styrelsemöten skicka ut en beslutsförteckning över de under mötet fattade beslut som är relevanta för förbundets medlemmar och UF-rörelsen. Beslutsförteckningen ska skickas till förbundets medlemsföreningar, till verksamhetsledarna i de övriga landskapsförbunden inom Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU samt till verksamhetsledaren i FSU. ÅUF:s styrelse vill också uppmuntra medlemmarna att uppta denna praxis i sin förening, så att föreningarna skickar beslutsförteckningar efter varje möte till sina medlemmar och också till ÅUF:s verksamhetsledare (auf@auf.fi), för personalens intresse.

 
 • Personalärenden

Förbundsstyrelsen beslöt att ge arbetsgruppen för personalärenden uppgiften att reda ut vilka uppdateringar som bör göras i personalpriciperna, så att detta ärende kan behandlas i ett senare möte. Bland annat frågor om arbetsresornas längd och ersättning samt hur semesterdagar ska räknas bör diskuteras. Förbundet tillhör ingen fackförening och dessa möjligheter bör också utredas.

 
 • Anmälningsärenden

På basen av motionen som behandlades på FSU:s senaste årsmöte har en propositionsarbetsgrupp formats. I arbetsgruppen sitter representanter från samtliga landskapsförbunds samt FSU:s styrelse och arbetsgruppen försöker utreda hur rörelsen kan fungera mera effektivt genom samarbete och gemensamma lösningar. En mellanrapport ska presenteras på FSU:s vårmöte i Helsingfors den 13.4 och en slutrapport på höstmötet 2019.

 
 • Medlemsbrev

I enlighet med rörelsens försök att råda bot på kommunikationsbrist beslöt ÅUF:s styrelse att förbundets medlemsbrev i fortsättningen förutom till medlemmarna också skickas till verksamhetsledarna i de övriga landskapen och FSU. Dessutom uppmuntrar ÅUF sina medlemsföreningar att skicka sina medlemsbrev också till ÅUF, så att förbundet också kan få inblick i vad föreningarna har på gång och lättare kan koordinera och föreslå samarbeten.

 

Pargas 18.3.2019

Nicole Mattsson
Verksamhetskoordinator
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf

 

Beslutsförteckning 2.2019
Från förbundsstyrelsens 5:e möte i Pargas den 23.5.2019 

 
 • Åbolands Teaterskola

ÅTS kommer att fortsätta verksamheten med 2 personer anställda på 75% samt projektanställda för jubileumsåret 2019-2020, dessutom kommer gamla elever att anlitas som lärare för konstfostran för småbarn-grupperna i Åbo och Pargas. Förhandsanmälan till samtliga grupper i Åbo och Pargas för gamla elever avslutades 29.5.2019 och nya elever (i Pargas eller Åbo ÅK 1-2, ÅK 3-4, ÅK 5-6, Åk 7-9) kan anmäla sig till linda.akerlund@auf.fi den 19.8-30.8.2019.

 

 • Arkiveringsprojektet Föreningsliv i arkiv

ÅUF startar projektet Föreningsliv i arkiv under hösten 2019 med en projektanställd och projektet varar ett år. De föreningar som har bilder som de vill digitalisera och eventuellt publicera och bevara på ett hållbart sätt kan redan vara i kontakt med personalen på auf@auf.fi. Mera information delges på hösten.

 
 • Kansliets öppethållning

Kansliet kommer att vara sommarstängt den 1.7-4.8.2019. Posten kontrolleras varannan vecka, samtidigt också e-posten. Du kan alltså nå oss på auf@auf.fi när kansliet är stängt.

 
 • Just do it bidrag

Förbundsstyrelsen beslöt att dela ut 200 euro till Pohjola-Norden för studerande i Åbo för islandsresa och 400 euro åt arbetsgruppen HAPPY för införskaffning av tryckmaterial till ett internationellt ungdomsutbyte med samma projektnamn. Grattis!

 
 • Race Åboland kick-off den 11.6

Under hösten 2019 kommer ÅUF att ordna ett s.k. Race Åboland där föreningar och andra lokala aktörer kan delta och/eller hålla aktivitesstationer för personer som deltar i tävlingen. Tanken är att engagera medlemmar och andra intresserade att bekanta sig med traktens föreningar och aktörer samtidigt som de får tävla och resa i lag och öva på samarbete och talkojobb.

 

Pargas den 6.6.2019

Nicole Mattsson
Verksamhetskoordinator
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf

 

Beslutsförteckning 3.2019
Från förbundsstyrelsens 7:e möte i Pargas den 20.8.2019

 
 • Lasse Andersson anlitas som webbansvarig för Åbolands Teaterskola

Styrelsen beslöt att Åbolands Teaterskolas webbsidor i framtiden sköts av Lasse Andersson. Om du har frågor angående innehållet på teaterskolans webbsidor kan du fortfarande kontakta programansvariga Linda Åkerlund.

 
 • Just do it bidrag till The Art of Young Heart

ÅUF:s styrelse beslöt att bevilja 400 € till den fria gruppen The Art of Young Heart för en konstutställning i ArtBank i Pargas. Grattis till mottagarna och du som läser detta, håll utkik på utställningarna i ArtBank!

 
 • Representant till föreningsdelegationen i Åbo-regionen för 2019-2021

Tove Lipponen valdes som kandidat till Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:s föreningsdelegation i Åboregionen. I delegationen kommer 20 personer att ingå och vi hoppas att vi med Lipponen i delegationen kunde stärka samarbetet med finska föreningar och kunna driva föreningsfrågor till beslutsfattare mera effektivt. Sista dagen att anmäla kandidater är 31.8. Om någon i din förening också önskar aspirera på en plats i delegationen kan du göra anmälan av kandidat (på finska) här: lyyti.fi/reg/jarjestojaosto

 

Enligt uppdrag den 26.8.2019,

Nicole Mattsson
Verksamhetskoordinator
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf
+358443077407
nicole.mattsson@auf.fi

 

Beslutsförteckning 4.2019
Från förbundsstyrelsens 8:e möte i Pargas den 25.9.2019

 
 • Just do it bidrag till PIUG paintball

Styrelsen beviljade 250 € bidrag till ungdomsgruppen PIUG paintball för en resa från Pargas till Åbo för att spela paintball. Max. 30 ungdomar ryms med på resan. Grattis till bidraget!

 
 • Anställningar

Nelli Salonen anställdes som producent på 50 % från 1.10.2019 till 31.5.2020, hennes arbetsuppgifter inkluderar jobb för förbundets verksamhet och teaterskolan. Dessutom anställdes Miro Jerohin som regissör för Åbolands Teaterskolas slutarbeten detta läsår.

 
 • Verksamhetsplan och budget för 2020

Planen är att året 2020 inleds med ett strategiseminarium för ÅUF:s och UF-rörelsens utveckling, sedan följer bl.a.: fältbesök, ordningsvaktskurser, verksamhetsbidrag, Just do it bidrag, Cityläger, Back to school, barnworksops höstturné, teaterkalaset, volontärprojekt, Föreningsliv i arkiv och det internationella kompetenshöjande projektet Sexess. Åbolands Teaterskola fortsätter fira sitt 10:nde läsår med en stor jubileumsföreställning och den kontinuerliga verksamheten fortsätter. Budgeten för allt detta är 304 933,20 €. Kom på höstmöte 26.10 i Åbo om du har andra idéer och invändningar!